16 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ประธาน โครงการ หน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โครงการจังหวัด เคลื่อนที่) ประจำปี งบประมาณ พศ 2559 วัตถุประสงค์ โครงการ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบ ปัญหา ความต้องการ ที่แท้จริงสามารถ แก้ปัญหา และให้ การช่วยเหลือ ได้ตรงจุด ให้ประชาชน ได้รับทราบแนวทางการบริหาร การพัฒนาจังหวัด และมีส่วนร่วม และมีการ ให้การสงเคราะห์ มอบเงินทุนสงเคราะห์ครอบครัว กองทุนธารน้ำใจ ใต้ร่มพระบารมี การ บริการ ให้ความรู้ ด้านกฎหมาย การจำหน่าย สินค้าราคาถูก และเพื่อให้ประชาชน ได้ติดต่อ ราชการ กับรัฐ ได้สะดวก รวดเร็ว เป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย ในการ ติดต่อราชการ ลดค่าครองชีพ ให้สอดคล้อง กลับ ภาวะ เศรษฐกิจ ปัจจุบัน โดยได้ ดำเนินการ ณโรงเรียน บ้านหนองบัว ต. กุยเหนือ อ. กุยบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์
16 มิ.ย. 2559 เวลา 09.00น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผวจ.ประจวบคีรีขีนธ์ ประธานเปิดโครงการจัดทำสรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการภายในสถานศิกษา ภายในสถานศืกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดการศืกษาท้องถิ่นที่ 5 (ภาคกลางตอนล่าง) ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์
15 มิ.ย. 2559 เวลา 09.00น ดร.ทวี นริสศิริกุล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประธานเปิดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปี 2559 กรณีอากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดอุบ้ติเหตุในเขตสนามบินประจวบคีรีขันธ์ กองบิน 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ ด้านอุปกรณ์ บุคลากร ทรัพยากร และการร่วมมือระหว่างเครีอข่าย เป็นการทดลองระบบแจ้งข่าว ตรวจสอบเครื่งมือสื่อสาร โดยมี นาวาอาศเอก สรวิชญ์ สุรกุล ผู้บังคับการกองบิน 5 และคณะเข้าร่วมการฝึกครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณสนามบินประจวบคีรีขันธ์ กองบิน 5 อ.เมืองประจวบฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์
14 มิ.ย.2559 เวลา 09.30น. ณ ทำเนียบองมนตรี วังสราญรมย์ กรุงเทพฯ ดร.ทวื นริสศิริกุล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมนายประกอบ เผ่าพงศ์ สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะเข้าร่วมการรับ -มอบ เครื่องวัดความอ่อน-แก่ ของทุเรียน จากการวิจัยและออกแบบดำเนินการจัดสร้างโดยคณะคณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยืพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีพลเอกชลิต พุกผาสุก องตมนตรี เป็นประธานรับมอบ และได้มอบต่อให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบีรีขันธ์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในโครงการสหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด ต่อไป
ข่าวทั้งหมด 237 หัวข้อ : 60 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>