19 ก.พ.59 เวลา 09.30 น.นายวิรัตน์ ทำนุราศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน เเละการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
19 ก.พ.59 เวลา 09.30 น. นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. เป็นประธานการประชุมร่วมเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นไทย-เมียนมาร์ (ด่านสิงขร-มูด่อง) เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมทั้งชี้แจงแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศ ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานภาครัฐภาคเอกชนไทย-เมียนมาร์ อาคารโดมวัฒนธรรม (จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร) บ้านไร่เครา หมู่ที่ 6 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
18 ก.พ.59 เวลา 09.00 น. นายวิรัตน์ ทำนุราศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดประ ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2559 โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเกษตรกรเเละคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มเเข็งอย่างยั่งยืน เเละมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน
18 ก.พ.59 เวลา 09.30 น. นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองพิกุล หมู่ที่ 7 ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการฝึกอบรมรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-19 ก.พ.59 ดำเนินการโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 50 คน
ข่าวทั้งหมด 237 หัวข้อ : 60 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] 49 [ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>