2 ก.พ.60 เวลา 09.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์จำนวน 50 รูป และมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 1,000 ครัวเรือน ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ จากนั้นผู้แทนพระองค์ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนที่ประสบอุทกภัยและมอบถุงชีพพระราชทานให้แก่ประชาชนถึงครัวเรือนตามหมู่บ้านชุมชนต่างๆ โดยขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางสะพานเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว และทางอำเภอได้ตั้งคณะกรรมการสำรวจความเสียหายทั้ง 7 ตำบล 71 หมู่บ้าน เปิดโอกาสให้ตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ก่อนนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัด พิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย รวมทั้งด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และการประมง