ย้อนกลับ เกี่ยวกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ระบบจัดเก็บเอกสาร สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์"เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าว สับปะรด สวยสด หาด เขา ถ้ำ งามล้ำน้ำใจ"

ลำดับ ชื่อ - สกุล วัน-เดือน-ปี ดำรงตำแหน่ง
1 พระพิชัยชลสินธ์ (จันทร์ ไชยมงคล) -
2 พระพิชัยชลสินธ์   (สิงห์  ไชยมงคล) -
3 พระพิชัยชลสินธ์   (พุธ  ไชยมงคล) -
4 หลวงบริบาลคีรีมาส   (ิทม)  2436
5 พระพิบูลย์สงคราม  (จร)  มี.ค. 2444 - ก.ย. 2450
6 หม่อมเจ้าปราณี  เนาวบุตร ต.ค. 2450 - ก.ย. 2458
7 พระยาสวัสดิ์คีรีศรีสมันตราษฎรนายก มิ.ย. 2458 - ส.ค. 2471
8 อำมาตย์เอกหม่อมเจ้าทองเติม  ทองแถม ส.ค. 2471 - ก.พ. 2476
9 หลวงภูวนารถ   นรานุบาล มี.ค. 2476 - ก.ย. 2478
10 พระบริหารเทพธานี ต.ค. 2478 - มี.ค. 2479
11 หม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ เม.ย. 2480 - พ.ย. 2480
12 หลวงวิมลประชาภัย ธ.ค. 2480 - มิ.ย.2481
13 น.ท.ขุนจำนงภูมิเวท ก.ค. 2481 - พ.ย. 2481
14 ขุนบำรุงรัตนบุรี ธ.ค. 2481 - ธ.ค. 2484
15 น.ท.สุรชิตชาญฤทธิ์รณสุวรรณโนดม ม.ค. 2485 - ส.ค. 2487
16 นายแม้น   อรจันทร์ ก.ย. 2482 - ต.ค. 2487
17 ขุนสำราญราษฎร์บริรักษ์ ต.ค. 2487 - มิ.ย. 2488
18 นายอุดม   บุญยประสพ มิ.ย. 2488 - ม.ค. 2489
19 ขุนสนิท   ประชาราษฎร์ ม.ค. 2489 - ม.ค. 2490
20 ขุนปัญจพรรคพิบูล ม.ค. 2490 - 19 พ.ย. 2491
21 นายถนอม   วิบูลย์มงคล 19 พ.ย. 2491 - 23 พ.ย. 2492
22 นายแสวง   พิมทอง 23 พ.ย. 2492 - 23 พ.ค. 2494
23 นายประสงค์   อิศรภักดี 23 พ.ค. 2494 - 8 ม.ค. 2495
24 นายอรรถ   วิสูตรโยธาพิบาล 8 ม.ค. 2495 - 19 ก.ค. 2495
25 พ.ต.อ.จำรัส   โรจนจันทร์ 19 ก.ค. 2495 - 11 ก.พ. 2496
26 นายแสวง   รุจิรัตน์ 16 ก.พ. 2496 - 1 พ.ย. 2496
27 พ.ต.อ.ตระกูล   วิเศษรัตน์ 11 พ.ย. 2496 - ส.ค. 2497
28 นายประสงค์   อิศรภักดี 12 ส.ค. 2497 - 6 ส.ค. 2499
29 นายสอาด   ปายะนันท์ 6 ส.ค. 2499 - 30 มิ.ย. 2503
30 นายประจักษ์   วัชรปาน 1 ก.ค. 2503 - 16 ต.ค. 2510
31 นายประหยัด   สมานมิตร 16 ต.ค. 2510 - 5 พ.ย. 2513
32 นายสุวิทย์   ยิ่งวรพันธุ์ 5 พ.ย. 2513 - 30 ก.ย. 2515
33 นายสุชาติ   พัววิไล 1 ต.ค. 2515 - 30 ก.ย. 2518
34 นายสอาด   ศิริพัฒน์ 1 ต.ค. 2518 - 8 พ.ย. 2519
35 นายปฐม   สุทธิวาทนฤพุฒิ 2 พ.ย. 2519 - 31 พ.ค. 2522
36 นายมานิต   วัลยะเพ็ชร์ 1 มิ.ย. 2522 - 3 ต.ค. 2523
37 นายเสน่ห์   วัฑฒทาธร 6 ต.ค. 2523 - 29 เม.ย. 2525
38 น.อ.จำลอง   ประเสริฐยิ่ง  ร.น. 29 เม.ย. 2525 - 30 ก.ย. 2526
39 นายบรรโลม   ภุชงคกุล 1 ต.ค. 2526 - 30 ก.ย. 2528
40 ม.ล.ภัคศุก   กำภู 1 ต.ค. 2528 - 30 ก.ย. 2529
41 นายบุญช่วย   ศรีสารคาม 1 ต.ค. 2529 - 30 ก.ย. 2532
42 ร.อ.อำนวย   ไทยานนท์ 1 ต.ค. 2532 - 30 ก.ย. 2537
43 นายกอบกุล   ทองลงยา 1 ต.ค. 2537 - 30 ก.ย. 2539
44 นายประสงค์   พิทูรกิจจา 1 ต.ค. 2539 - 30 ก.ย.2547
45 นายกิตติพงษ์   สุนานันท์ 1 ต.ค.2547 - 10 พ.ย.2549
46 นายประสงค์   พิทูรกิจจา 13 พ.ย.2549 - 4 พ.ค.2551
47 นายปานชัย    บวรรัตนปราณ 6 พ.ค.2551 - 30 ก.ย.2552
48 นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล 1 ต.ค. 2552 - 30 ก.ย.2556
49 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ 1 ต.ค. 2556
50 นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล 2 ต.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2558
51 นายทวี นริสศิริกุล 1 ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน