คำสั่งมอบอำนาจ  
รายงานข้อมูลปัญหาเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด เพิ่มเติม
8 / 2 / 2560
การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559
23 / 1 / 2560
การรวบรวมข้อมูลปัญหาเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
12 / 1 / 2560
แก้ไขเพื่มเติมการมอบอำนาจให้แก่หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
20 / 12 / 2559
รายงานสรุปผลการพบปะหารือข้อราชการระหว่างผู้แทนรัฐบาล/คณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
0 / 0 / 543
แก้ไขและเพิ่มเติมการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
15 / 11 / 2559
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
13 / 10 / 2559
ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มภารกิจด้านเมืองการปกครองและความมั่นคง และกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ ปฏิบัติราชการแทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มภารกิจด้านสังคมและสาธารณภัย ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติตามการแบ่งส่วนราชการและหน่วยงาน
13 / 10 / 2559
การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
13 / 10 / 2559
แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
11 / 7 / 2559
คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๒๔๘๗/๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1 / 10 / 2558
ทั้งหมด 11 รายการ : 1 หน้า : 1

คำสั่งรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด  
คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๒๔๘๘/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1 / 10 / 2558
ทั้งหมด 1 รายการ : 1 หน้า : 1
คำสั่ง ยกเลิก แก้ไข  
แก้ไข และเพื่มเติมการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด
23 / 1 / 2560
ยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
13 / 9 / 2559
คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ 1738/2559 เรื่อง แก้ไขและเพิ่มเติมการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
11 / 7 / 2559
หนังสือคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 150/2559 ลงวันที่20 มกราคม 2559 เรื่องยกเลิก แก้ไขและเพิ่มเติมการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20 / 1 / 2559
คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 2848/2558 เรื่อง ยกเลิก แก้ไข และเพื่มเติมการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ปฎิบัติราชการแทน
1 / 10 / 2558
ทั้งหมด 5 รายการ : 1 หน้า : 1