การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
22 / 3 / 2560
แก้ไข และเพื่มเติมการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
2 / 3 / 2560
การผ่อนผันให้ผู้เสียหายและพยานในคดีค้ามนุษย์อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ตามกฏหมาย หลังคดีสิ้นสุด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
24 / 2 / 2560
รายงานข้อมูลปัญหาเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด เพิ่มเติม
8 / 2 / 2560
การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559
23 / 1 / 2560
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>> อ่านทั้งหมด