การดำเนินการกรณีเจ้าหน้าที่รัฐ สังกัดกระทรวงมหาดไทย แลัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่นการพนันหรือเสพสุราในเวลาราชการและหรือในสถานที่ราชการ
20 / 4 / 2560
ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ "ปี2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ"
31 / 3 / 2560
การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
22 / 3 / 2560
แก้ไข และเพื่มเติมการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
2 / 3 / 2560
การผ่อนผันให้ผู้เสียหายและพยานในคดีค้ามนุษย์อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ตามกฏหมาย หลังคดีสิ้นสุด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
24 / 2 / 2560
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>> อ่านทั้งหมด