ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 โดยมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
11 / 1 / 2560
เชิญเข้าร่วมอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4 / 1 / 2560
ดาวโหลดพระบนมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
22 / 12 / 2559
กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ 2526
22 / 12 / 2559
การจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
13 / 12 / 2559
<< Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>> อ่านทั้งหมด
แก้ไขเพื่มเติมการมอบอำนาจให้แก่หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
20 / 12 / 2559
รายงานสรุปผลการพบปะหารือข้อราชการระหว่างผู้แทนรัฐบาล/คณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
0 / 0 / 543
แก้ไขและเพิ่มเติมการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
15 / 11 / 2559
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
13 / 10 / 2559
ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มภารกิจด้านเมืองการปกครองและความมั่นคง และกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ ปฏิบัติราชการแทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มภารกิจด้านสังคมและสาธารณภัย ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติตามการแบ่งส่วนราชการและหน่วยงาน
13 / 10 / 2559
<< Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>> อ่านทั้งหมด
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจในประเทศ (ใหม่)
19 / 12 / 2559
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจในประเทศ (ใหม่)
19 / 12 / 2559
วันหยุดราชการ วันที่ 5 ธันวาคม 2559 และวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560
9 / 12 / 2559
ไฟล์ข้อมูลโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (3-12-59) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
6 / 12 / 2559
ไฟล์ข้อมูลโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (3-12-59) แบบเสนอโครงการ
6 / 12 / 2559
<< Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ] Next>> อ่านทั้งหมด