ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกัน และคุ้มครองสิทธิมนุษย์ชน ประจำปี 2559
21 / 9 / 2559
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สั่งจองหนังสือ "แด่...วีรชนชายแดนใต้"
13 / 9 / 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษธกิจจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กรอ.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
7 / 9 / 2559
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6 / 9 / 2559
ขอเชิญร่วมงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน"วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" และการจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559
15 / 8 / 2559
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>> อ่านทั้งหมด
แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
11 / 7 / 2559
หนังสือคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 150/2559 ลงวันที่20 มกราคม 2559 เรื่องยกเลิก แก้ไขและเพิ่มเติมการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20 / 1 / 2559
คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๒๔๘๗/๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1 / 10 / 2558
คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๒๔๘๘/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1 / 10 / 2558
คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 2848/2558 เรื่อง ยกเลิก แก้ไข และเพื่มเติมการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ปฎิบัติราชการแทน
1 / 10 / 2558
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 อ่านทั้งหมด