รายละเอียด  
การดำเนินการกรณีเจ้าหน้าที่รัฐ สังกัดกระทรวงมหาดไทย แลัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่นการพนันหรือเสพสุราในเวลาราชการและหรือในสถานที่ราชการ
20 / 4 / 2560
ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ "ปี2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ"
31 / 3 / 2560
การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
22 / 3 / 2560
แก้ไข และเพื่มเติมการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
2 / 3 / 2560
การผ่อนผันให้ผู้เสียหายและพยานในคดีค้ามนุษย์อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ตามกฏหมาย หลังคดีสิ้นสุด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
24 / 2 / 2560
รายงานข้อมูลปัญหาเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด เพิ่มเติม
8 / 2 / 2560
การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559
23 / 1 / 2560
แก้ไข และเพื่มเติมการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด
23 / 1 / 2560
การสนับสนุนเครือข่ายสื่อสารช่วยเหลือประชาชนผู้ประสพภัยอุทกภัยและดินถล่มภาคใต้
19 / 1 / 2560
การรวบรวมข้อมูลปัญหาเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
12 / 1 / 2560
แก้ไขเพื่มเติมการมอบอำนาจให้แก่หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
20 / 12 / 2559
รายงานสรุปผลการพบปะหารือข้อราชการระหว่างผู้แทนรัฐบาล/คณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
0 / 0 / 543
แก้ไขและเพิ่มเติมการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
15 / 11 / 2559
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
13 / 10 / 2559
ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มภารกิจด้านเมืองการปกครองและความมั่นคง และกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ ปฏิบัติราชการแทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มภารกิจด้านสังคมและสาธารณภัย ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติตามการแบ่งส่วนราชการและหน่วยงาน
13 / 10 / 2559
การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
13 / 10 / 2559
ยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
13 / 9 / 2559
การขออนุญาติจัดกิจกรรมก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี
26 / 8 / 2559
แนวทางการเสนอเอกสารกราบเรียนนายกรัฐมนตรี
26 / 8 / 2559
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปี 2561 แบบ จ.1/1
23 / 8 / 2559
รวม 30 รายการ : 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>