รายละเอียด  
สอบราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัติ และเชื่อมต่อระบบสัญญาณโทรศัพท์
2 / 5 / 2560
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟังท์ติกคอนกรีต สายพุบอน -ย่านซื่อ ช่วงที่ 6 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2 / 5 / 2560
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนโรงเรียนเทศบาลหัวหิน (ประชาธิปถัมภ์) ประจำปีการศึกษา 2560
2 / 5 / 2560
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 / 5 / 2560
ประมูลจัดซื้อรถเทเลอร์หัวลาก จำนวน 1 คัน
1 / 5 / 2560
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน (ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
1 / 5 / 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน
28 / 4 / 2560
โครงการจัดสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในพื้นที่ตำบลบ่อนอก หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1 / 5 / 2560
สอบราคาปรับปรุงต่อเติมห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
1 / 5 / 2560
สอบราคาจ้างเหมา ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
28 / 4 / 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังไทร-พุใหญ่(ต่อจากเดิม) หมูที่ 7 ตำบลสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
27 / 4 / 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองมะเขือ (ต่อจากเดิม) หมูที่ 4 ตำบลสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
27 / 5 / 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 3 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
27 / 4 / 2560
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนและขยายสะพาน จำนวน 4 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
26 / 4 / 2560
สอบราคาจ้างเหมาตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
21 / 4 / 2560
ประกวดราคาเพื่อน้ำยาเพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์สารทางห้องปฎิบัติการงานเคมีคลีนิกจำนวน 25 รายการ
20 / 4 / 2560
เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมส่องเสริมการตลาดสินค้าปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน ปรับปรุงตลาดนัดเกษตรกรและศูนย์โอทอปทุ่งกระต่ายขัง
24 / 4 / 2560
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
24 / 4 / 2560
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เขาช่องกระจก ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
19 / 4 / 2560
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ ชุดทดสอบทางชีวภาพสำเร็จรูป สำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์
20 / 4 / 2560
Total 360 Record : 18 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] Next>>