การจัดหาคอมพิวเตอร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แนวทาง/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/หนังสือสั่งการ/แบบฟอร์มที่ใช้

แบบฟอร์มแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5,000,000  บาท

 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 คลิกที่นี่ [PDF] 

 หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ปรับปรุงใหม่ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ คลิกที่นี่ [PDF] 
 แบบรายงาน 3 แบบ และตัวอย่าง คลิกที่นี่ [PDF] , [XLS] , [ODS] ในไฟล์ประกอบด้วย

  • (แบบ คกก.มท.01) แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา
  • (แบบ คกก.มท.02) แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (ก่อนการจัดหา)
  • (แบบ คกก.มท.03) แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (หลังการจัดหา)
  • ตัวอย่างแบบรายงานสรุปโครงการฯ 
     หมายเหตุ แบบคำขอความเห็นชอบยังใช้แบบเดิม ไม่มีการปรับปรุง (แบบรายงานการจัดหาฯ มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท และแบบรายงานการจัดหาฯ ที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท) คลิกที่นี่

ประชาสัมพันธ์

รายละเอียด  
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 1 มีนาคม 2560
6 / 3 / 2560
แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 1 มีนาคม 2560
6 / 3 / 2560
เชิญประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3/2560 (ส่งเอกสารวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมวันที่ 1 มีนาคม 2560ฉ
23 / 2 / 2560
เชิญประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลต่อคณะทำงานกำหนดมาตรฐานและราคากลางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 (ส่งเอกสารภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560)
3 / 2 / 2560
แจ้งผลการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราฃการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดประจวบคตีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2560
14 / 12 / 2559
ด่วนที่สุด เชิญประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลต่อคณะทำงานกำหนดมาตรฐานและราคากลางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ประชุมคณะทำงานวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ส่งเอกสารวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559)
17 / 11 / 2559
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหารระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้เอง มูลค่าไม่เกิน 100,000 โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์)
31 / 10 / 2559
รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 29 สิงหาคม 2559
15 / 9 / 2559
รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรืของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 4/2559
13 / 9 / 2559
แจ้งผลการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ 4/2559
13 / 9 / 2559
รวม22 รายการ : 3 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>

รายชื่อโครงการที่เสนอเข้าพิจารณา

หน่วยงาน งบประมาณ เลขออกคำสั่ง
ปราณบุรี
(ครั้งที่ 4 / 2559)องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

20500 ปข 0218/1740
ลงวันที่ :
1/ 7/ 2559
หัวหิน
(ครั้งที่ 4 / 2559)เทศบาลตำบลหนองพลับ

7900 ปข 0418/3543
ลงวันที่ :
10/ 6/ 2559
ปราณบุรี
(ครั้งที่ 4 / 2559)เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ

109600 ปข 0218/1548
ลงวันที่ :
13/ 6/ 2559
หัวหิน
(ครั้งที่ 4 / 2559)เทศบาลเมืองหัวหิน

74400 ปข 52106.6/2969
ลงวันที่ :
15/ 7/ 2559
เมืองประจวบคีรีขันธ์
(ครั้งที่ 4 / 2559)องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก

92000 ปข 0118/2283
ลงวันที่ :
28/ 6/ 2559
หัวหิน
(ครั้งที่ 4 / 2559)องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

58800 ปข 0418/4129
ลงวันที่ :
21/ 7/ 2559
หัวหิน
(ครั้งที่ 4 / 2559) องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

390000 ปข 0418/4128
ลงวันที่ :
21/ 7/ 2559
กุยบุรี
(ครั้งที่ 4 / 2559) องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

100200 ปข 0618
ลงวันที่ :
8/ 6/ 2559
ทับสะแก
(ครั้งที่ 4 / 2559) เทศบาลตำบลทับสะแก

95400 ปข 0518/1925
ลงวันที่ :
10/ 6/ 2559
บางสะพาน
(ครั้งที่ 4 / 2559) เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ

46300 ปข 0318/ 2372
ลงวันที่ :
10/ 6/ 2559
รวม27 รายการ : 3 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>