การจัดหาคอมพิวเตอร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แนวทาง/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/หนังสือสั่งการ/แบบฟอร์มที่ใช้

ระบบฐานข้อมูลโครงการที่ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร และจัดหาคอมพิวเตอร์ระดับกระทรวง(มูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป)

แบบฟอร์มแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5,000,000  บาท

 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 คลิกที่นี่ [PDF] 

 หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ปรับปรุงใหม่ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ คลิกที่นี่ [PDF] 
 แบบรายงาน 3 แบบ และตัวอย่าง คลิกที่นี่ [PDF] , [XLS] , [ODS] ในไฟล์ประกอบด้วย

  • (แบบ คกก.มท.01) แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา
  • (แบบ คกก.มท.02) แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (ก่อนการจัดหา)
  • (แบบ คกก.มท.03) แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (หลังการจัดหา)
  • ตัวอย่างแบบรายงานสรุปโครงการฯ 
     หมายเหตุ แบบคำขอความเห็นชอบยังใช้แบบเดิม ไม่มีการปรับปรุง (แบบรายงานการจัดหาฯ มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท และแบบรายงานการจัดหาฯ ที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท) คลิกที่นี่

ประชาสัมพันธ์

รายละเอียด  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด
0 / 0 / 543
รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 7 กันยายน 2560
0 / 0 / 543
แผนการประชุมการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัด มท. ประจำปีงบประมาณ 2561
10 / 10 / 2560
ผลการพิจารณา การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 5/2560
25 / 9 / 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 5/2560
26 / 9 / 2560
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
15 / 8 / 2560
รายงานการประชุมจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 4-2560
0 / 0 / 543
ผลการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ครังที่ 4/2560 วันที่ 19 มิ.ย. 2560
0 / 0 / 543
เชิญประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมกราบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4/2560 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมช่องกระจกชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฯ
7 / 6 / 2560
เชิญประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4/2560
18 / 5 / 2560
รวม33 รายการ : 4 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>> [ กลับ ]

รายชื่อโครงการที่เสนอเข้าพิจารณา

หน่วยงาน งบประมาณ เลขออกคำสั่ง

0
ลงวันที่ :
0/ 0/ 543
ปราณบุรี
(ครั้งที่ 4 / 2559)องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

20500 ปข 0218/1740
ลงวันที่ :
1/ 7/ 2559
หัวหิน
(ครั้งที่ 4 / 2559)เทศบาลตำบลหนองพลับ

7900 ปข 0418/3543
ลงวันที่ :
10/ 6/ 2559
ปราณบุรี
(ครั้งที่ 4 / 2559)เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ

109600 ปข 0218/1548
ลงวันที่ :
13/ 6/ 2559
หัวหิน
(ครั้งที่ 4 / 2559)เทศบาลเมืองหัวหิน

74400 ปข 52106.6/2969
ลงวันที่ :
15/ 7/ 2559
เมืองประจวบคีรีขันธ์
(ครั้งที่ 4 / 2559)องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก

92000 ปข 0118/2283
ลงวันที่ :
28/ 6/ 2559
หัวหิน
(ครั้งที่ 4 / 2559)องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

58800 ปข 0418/4129
ลงวันที่ :
21/ 7/ 2559
หัวหิน
(ครั้งที่ 4 / 2559) องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

390000 ปข 0418/4128
ลงวันที่ :
21/ 7/ 2559
กุยบุรี
(ครั้งที่ 4 / 2559) องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

100200 ปข 0618
ลงวันที่ :
8/ 6/ 2559
ทับสะแก
(ครั้งที่ 4 / 2559) เทศบาลตำบลทับสะแก

95400 ปข 0518/1925
ลงวันที่ :
10/ 6/ 2559
รวม28 รายการ : 3 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>> [ กลับ ]