การจัดหาคอมพิวเตอร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แนวทาง/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/หนังสือสั่งการ/แบบฟอร์มที่ใช้

ระบบฐานข้อมูลโครงการที่ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร และจัดหาคอมพิวเตอร์ระดับกระทรวง(มูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป)

แบบฟอร์มแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5,000,000  บาท

 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 คลิกที่นี่ [PDF] 

 หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ปรับปรุงใหม่ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ คลิกที่นี่ [PDF] 
 แบบรายงาน 3 แบบ และตัวอย่าง คลิกที่นี่ [PDF] , [XLS] , [ODS] ในไฟล์ประกอบด้วย

  • (แบบ คกก.มท.01) แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา
  • (แบบ คกก.มท.02) แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (ก่อนการจัดหา)
  • (แบบ คกก.มท.03) แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (หลังการจัดหา)
  • ตัวอย่างแบบรายงานสรุปโครงการฯ 
     หมายเหตุ แบบคำขอความเห็นชอบยังใช้แบบเดิม ไม่มีการปรับปรุง (แบบรายงานการจัดหาฯ มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท และแบบรายงานการจัดหาฯ ที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท) คลิกที่นี่

ประชาสัมพันธ์

รายละเอียด  
แผนประชุมการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัด มท. ประจำปีงบประมาณ 2560
11 / 5 / 2560
สรุปการปรับปรุงเกณฑ์ฯ ประจำาป ๒๕๖๐ ที่ปรับจากปี ๒๕๕๙
11 / 5 / 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 1 มีนาคม 2560
6 / 3 / 2560
แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 1 มีนาคม 2560
6 / 3 / 2560
เชิญประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3/2560 (ส่งเอกสารวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมวันที่ 1 มีนาคม 2560ฉ
23 / 2 / 2560
เชิญประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลต่อคณะทำงานกำหนดมาตรฐานและราคากลางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 (ส่งเอกสารภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560)
3 / 2 / 2560
แจ้งผลการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราฃการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดประจวบคตีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2560
14 / 12 / 2559
ด่วนที่สุด เชิญประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลต่อคณะทำงานกำหนดมาตรฐานและราคากลางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ประชุมคณะทำงานวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ส่งเอกสารวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559)
17 / 11 / 2559
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหารระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้เอง มูลค่าไม่เกิน 100,000 โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์)
31 / 10 / 2559
รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 29 สิงหาคม 2559
15 / 9 / 2559
รวม33 รายการ : 4 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ] Next>> [ กลับ ]

รายชื่อโครงการที่เสนอเข้าพิจารณา

หน่วยงาน งบประมาณ เลขออกคำสั่ง
บางสะพาน
(ครั้งที่ 4 / 2559) เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ

46300 ปข 0318/ 2372
ลงวันที่ :
10/ 6/ 2559
ปราณบุรี
(ครั้งที่ 4 / 2559) เทศบาลตำบลเขาน้อย

78900 ปข 0218/1168
ลงวันที่ :
29/ 4/ 2559
บางสะพาน
(ครั้งที่ 4 / 2559) เทศบาลตำบลร่อนทอง

16000 ปข 0318/2173
ลงวันที่ :
30/ 5/ 2559
กุยบุรี
(ครั้งที่ 4 / 2559) องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

18600 ปข 0618/1197
ลงวันที่ :
17/ 5/ 2559
กุยบุรี
(ครั้งที่ 4 / 2559) เทศบาลตำบลไร่ใหม่

118200 ปข 53302/666
ลงวันที่ :
3/ 6/ 2559
กุยบุรี
(ครั้งที่ 4 / 2559) เทศบาลตำบลกุยบุรี

34300 ปข 1618/1693
ลงวันที่ :
19/ 5/ 2559
บางสะพานน้อย
(ครั้งที่ 4 / 2559) เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย

16000
ลงวันที่ :
7/ 7/ 2559
บางสะพานน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก

147600 ปข 0023.10/931
ลงวันที่ :
13/ 5/ 2559
เมืองประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

133600 ปข 0118/1704
ลงวันที่ :
17/ 5/ 2559
หัวหิน
เทศบาลเมืองหัวหิน

281700 ปข 52106.6/1629
ลงวันที่ :
18/ 4/ 2559
รวม28 รายการ : 3 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ] Next>> [ กลับ ]