การจัดหาคอมพิวเตอร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แนวทาง/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/หนังสือสั่งการ/แบบฟอร์มที่ใช้

ระบบฐานข้อมูลโครงการที่ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร และจัดหาคอมพิวเตอร์ระดับกระทรวง(มูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป)

แบบฟอร์มแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5,000,000  บาท

 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 คลิกที่นี่ [PDF] 

 หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ปรับปรุงใหม่ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ คลิกที่นี่ [PDF] 
 แบบรายงาน 3 แบบ และตัวอย่าง คลิกที่นี่ [PDF] , [XLS] , [ODS] ในไฟล์ประกอบด้วย

  • (แบบ คกก.มท.01) แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา
  • (แบบ คกก.มท.02) แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (ก่อนการจัดหา)
  • (แบบ คกก.มท.03) แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (หลังการจัดหา)
  • ตัวอย่างแบบรายงานสรุปโครงการฯ 
     หมายเหตุ แบบคำขอความเห็นชอบยังใช้แบบเดิม ไม่มีการปรับปรุง (แบบรายงานการจัดหาฯ มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท และแบบรายงานการจัดหาฯ ที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท) คลิกที่นี่

ประชาสัมพันธ์

รายละเอียด  
รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรืของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 4/2559
13 / 9 / 2559
แจ้งผลการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ 4/2559
13 / 9 / 2559
นัดประชุมพิจรณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 29 สิงหาคม 2559
8 / 8 / 2559
แนวทางปฏิบัติในการเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และ ตัวอย่างเอกสารโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
28 / 4 / 2559
แนวทางพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีระบบกล้องวงจรปิด(CCTV)เป็นส่วนประกอบ
17 / 2 / 2559
แบบฟอร์มแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท
22 / 6 / 2559
แจ้งผลพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 3/2559
13 / 6 / 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2559
9 / 6 / 2559
รายงานการประชุม คณะทำงานกำหนดมาตรฐานและราคากลางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3/2559 วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559
27 / 5 / 2559
การประชุมพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ วันที่ 8 มิถุนายน 2559
2 / 6 / 2559
รวม33 รายการ : 4 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ] Next>> [ กลับ ]

รายชื่อโครงการที่เสนอเข้าพิจารณา

หน่วยงาน งบประมาณ เลขออกคำสั่ง
สามร้อยยอด
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

27100 ปข 0818/1166
ลงวันที่ :
3/ 5/ 2559
บางสะพาน
เทศบาลตำบลร่อนทอง

23500 ปข 53101/263
ลงวันที่ :
26/ 4/ 2559
ปราณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม

28500 ปข 0218/1103
ลงวันที่ :
25/ 4/ 2559
สามร้อยยอด
เทศบาลตำบลไร่เก่า

35200 ปข 0818/1114
ลงวันที่ :
25/ 4/ 2559
เมืองประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

30400 ปข 0021(กย)/784
ลงวันที่ :
21/ 4/ 2559
ปราณบุรี
เทศบาลตำบลเขาน้อย

21300 ปข 0218/949
ลงวันที่ :
4/ 4/ 2559
ปราณบุรี
เทศบาลตำบลปราณบุรี

30000 ปข 0218/797
ลงวันที่ :
22/ 3/ 2559
บางสะพาน
เทศบาลตำบลบ้านกรูด

31800 ปข 0318/1012
ลงวันที่ :
4/ 3/ 2559
รวม28 รายการ : 3 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ กลับ ]