หน่วยตรวจสอบภายใน

ประชาสัมพันธ์

รายละเอียด  
ปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
17 / 3 / 2563
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
27 / 8 / 2562
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5 / 10 / 2561
กฎบัตรและกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5 / 10 / 2561
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1 / 10 / 2561
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1 / 10 / 2560
กฎบัตรและกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน
9 / 10 / 2560
รวม7 รายการ : 1 หน้า : 1

 

ดาวน์โหลด

รายละเอียด  
สรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม(สป.มท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
19 / 12 / 2562
กฎบัตรและกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3 / 10 / 2562
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2 / 10 / 2562
รวม3 รายการ : 1 หน้า : 1

กฎ-ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด  
ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562
1 / 8 / 2562
ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1 / 8 / 2562
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ และหลักเกณฑ์การว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562
1 / 8 / 2562
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
1 / 8 / 2562
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562
13 / 6 / 2562
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
14 / 5 / 2562
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
22 / 11 / 2561
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
19 / 4 / 2561
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
23 / 8 / 2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
24 / 2 / 2560
รวม10 รายการ : 1 หน้า : 1