หน่วยตรวจสอบภายใน

ประชาสัมพันธ์

รายละเอียด  
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
23 / 9 / 2565
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
16 / 9 / 2564
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10 / 9 / 2563
ปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
17 / 3 / 2563
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
27 / 8 / 2562
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5 / 10 / 2561
กฎบัตรและกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5 / 10 / 2561
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1 / 10 / 2561
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1 / 10 / 2560
กฎบัตรและกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน
9 / 10 / 2560
รวม10 รายการ : 1 หน้า : 1

 

ดาวน์โหลด

รายละเอียด  
สรุปผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8 / 11 / 2565
กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
23 / 9 / 2565
กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
23 / 9 / 2565
สรุปผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8 / 11 / 2564
กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6 / 10 / 2564
กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6 / 10 / 2564
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
12 / 1 / 2564
แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน
24 / 11 / 2563
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4 / 11 / 2563
กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10 / 9 / 2563
รวม14 รายการ : 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>

กฎ-ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด  
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
23 / 11 / 2563
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
23 / 11 / 2563
ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562
1 / 8 / 2562
ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1 / 8 / 2562
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ และหลักเกณฑ์การว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562
1 / 8 / 2562
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
1 / 8 / 2562
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562
13 / 6 / 2562
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
14 / 5 / 2562
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
22 / 11 / 2561
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
19 / 4 / 2561
รวม12 รายการ : 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>