หน่วยตรวจสอบภายใน

ประชาสัมพันธ์

รายละเอียด  
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5 / 10 / 2561
กฎบัตรและกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5 / 10 / 2561
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1 / 10 / 2561
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1 / 10 / 2560
กฎบัตรและกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน
9 / 10 / 2560
รวม5 รายการ : 1 หน้า : 1

 

ดาวน์โหลด

รายละเอียด  
รวม0 รายการ : 1 หน้า : 1

กฎ-ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด  
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
22 / 11 / 2561
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
19 / 4 / 2561
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
23 / 8 / 2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
24 / 2 / 2560
รวม4 รายการ : 1 หน้า : 1