วิสัยทัศน์ : เมืองท่องเที่ยวทรงคุณค่า ประตูการค้าด่านสิงขร สับปะรด มะพร้าวที่หนึ่งของโลก สังคมแห่งมิตรไมตรี


พันธกิจ

(1) พัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
(2) ผลักดันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันการผลิต การแปรรูป สับปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก
(3) ส่งเสริมและพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวด่านสิงขร และอาเซียน
(4) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นสังคมที่มีความมั่นคงและมีคุณภาพตามวิถีและภูมิปัญญาไทย
(5) สร้างความสมดุลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์

(1)  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
(2)  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิตและแปรรูปสับปะรด มะพร้าว และ สินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก
(3)  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวด่านสิงขร และอาเซียน
(4)  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย
(5)  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล

ดาวน์โหลดContact Details

Telephone:(032)603911-4
Email: prachuap0017.2@hotmail.com
Website: http://www.prachuapkhirikhan.go.th/

Prachuap Khiri Khan Province Hall,
Salacheab Road,Mueang District,
Prachuap Khiri Khan 77000