E-service 
  สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
   ระบบบริการแจ้งตำแหน่งงาน และสมัครงาน
   ระบบลงทะเบียนของผู้ประกันตนกรณีว่างงานเลิกจ้าง/ลาออกปกติ
   ระบบลงทะเบียนกรณีว่างงานเลิกจ้างจากเหตุโควิด 19
   ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
   กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
   ระบบแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว
   ระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (3 สัญชาติ)
   ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ บริการแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
กลับหน้าหลัก E-service