• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
00.26
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
00.26
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์
“เมืองท่องเที่ยวทรงคุณค่าระดับนานาชาติ เกษตรปลอดภัย ด่านสิงขรระเบียงเศรษฐกิจแห่งอนาคต สังคมผาสุกภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
๑. พัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ
๒. ผลักดันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิตการแปรรูปสับปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลกด้วยนวัตกรรม
๓. ส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวด่านสิงขร และอาเซียน
๔. สร้างสังคมให้มั่นคง ผาสุก ตามหลักธรรมาภิบาลและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุล
 
วัฒนธรรมองค์กร
เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ให้ความเคารพผู้อาวุโส ทำงานเพื่อประชาชน
 
ค่านิยมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สะอาด
รักษาความสะอาด บ้านเมือง สถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน ถนนหนทาง บ้านเรือน
สะดวก
ทำให้สะดวก การเดินทางสะดวก ไม่มีสิ่งกีดขวาง การอำนวยความสะดวกต่างๆ
สงบ
รักสงบ การดำรงชีวิตเรียบง่าย ปลอดภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย สามัคคี
สวยงาม
ทำให้มีความสวยงาม การพัฒนาสถานที่ ธรรมชาติ วัฒนธรรม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สุขภาพ
ทำให้เกิดสุขภาพดี ประชาชนสุขภาพอนามัยดี สุขภาพดี สุขภาพใจดี อาหารปลอดภัย