• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
06.08
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
06.08
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์
"เมืองท่องเที่ยวที่เชิงสุขภาพ สับปะรด มะพร้าวที่หนึ่งของโลก ประตูการค้าด่านสิงขร สังคมผาสุก"
พันธกิจ
๑. พัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
๒. ผลักดันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิต การแปรรูปสับปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก
๓. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวด่านสิงขร และอาเซียน
๔. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นสังคมที่มีความมั่นคงและมีคุณภาพตามวิถีและภูมิปัญญาไทย
๕. สร้างความสมดุลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม