• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
15.52
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
15.52
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ภาพกิจกรรม
นายภาณุฉัตร สวัสดิชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับ นางอาน-มารี ตูดิก กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศส ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

          นายภาณุฉัตร สวัสดิชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับ นางอาน-มารี ตูดิก กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศส ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในโอกาสเยือนสันถวะและพบปะรับฟัง ตลอดทั้งหารือกระบวนการในการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านช่องทาง social media อย่างมีประสิทธิภาพของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อบ่ายวันอังคารที่ 5 มิ.ย.61 ที่ห้องปฏิบัติราชการสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้นล่าง ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมล่ามประจำสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศส ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสเตฟาน รุสโซ่

 

     ซึ่งการเดินทางมาพบปะหารือรับฟังแนวทางการดำเนินงานและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากคณะกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศส ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับการแต่งตั้งจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเมื่อวันที่ 31 ต.ค.60 ที่ผ่านมา โดยอนุมัติบัตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อความมุ่งหมายในการสร้างความร่วมมือและประสานสนับสนุนการดำเนินงานของสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศส ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระดับพื้นที่ ในด้านการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างชาวฝรั่งเศสและชาวไทย ตลอดทั้งสานสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดมิตรภาพและความมุ่งมาดปรารถนาที่ดีต่อการสานสร้างความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสในระดับท้องถิ่นให้ดีขึ้นและยั่งยืนสืบไป

 

 

     ในสาระสำคัญของการพบปะหารือ กงสุลกิตติมศักดิ์ได้ให้ความสนใจต่อแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือของชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวฝรั่งเศสในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปัญหาอุปสรรค สภาพแวดล้อมในการพัฒนา รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สามารถขับเคลื่อนได้เป็นผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การแก้ไขปัญหา IUU แรงงานต่างด้าว การจัดการผลผลิตภาคการเกษตรและประมง การแก้ไขปัญหาผลผลิตสับปะรดราคาตกต่ำ การส่งเสริมการท่องเที่ยว การสร้างความสามัคคีปรองดอง ผลของการพัฒนาภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

     ทั้งนี้ ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังได้กล่าวอธิบายให้ความเข้าใจต่อแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภายใต้นโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ ในการพัฒนาเชิงประยุกต์ อีกทั้งสภาพแวดล้อมของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ในการสร้างการรับรู้และขยายผลนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการบริหารประเทศ และนำนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและการปฏิรูปประเทศ 11+2 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รวมทั้งการพัฒนาเศษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก หรือ EEC ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทราทั้งในด้านอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งและ logistic ทั้งระบบราง สนามบิน และการเดินเรือให้นำมาสู่การพัฒนาความเจริญเติบโตในพื้นที่ ที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจและสนับสนุนการแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ให้เกิดการยอมรับ ความศรัทธาเชื่อมั่นต่อนานาชาติ

 

 

     นอกจากนี้ ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังได้แสดงยินดีในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยือนฝรั่งเศสในปลายเดือนมิถุนายน ที่จะถึงนี้ จึงขอฝากให้ชาวฝรั่งเศสได้ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับคณะที่จะร่วมเจรจาแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินพาณิชย์ การก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานพาณิชย์ รวมถึงความร่วมมือทางการค้าและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส  และด้วยผลของการพบปะเยี่ยมเยือนในครั้งนี้ ได้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี มีความเข้าใจต่อสถานการณ์ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนมีความสุข เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยวที่มาจากทั่วทุกมุมโลก รวมทั้งจากทวีปยุโรป ซึ่งได้รับความสนใจจากกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศส ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่พร้อมให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่ชาวฝรั่งเศส เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรความเจริญเติบโตและความสัมพันธ์ ตลอดทั้งกระชับความร่วมมืออันแนบแน่นของทั้งสองประเทศในฐานะชาวประจวบคีรีขันธ์กับชาวฝรั่งเศสที่มาพำนักและเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไปพร้อมกันอีกด้วย