• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
12.14
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
12.14
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ภาพกิจกรรม
นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานสำนักงานไร้ถังขยะและการจัดการขยะอินทรีย์ครัวเรือน

 

 

          นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานสำนักงานไร้ถังขยะและการจัดการขยะอินทรีย์ครัวเรือน ที่ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถ.ก้องเกียรติ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

 

     โดยการประชุมได้รับทราบโครงการแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมใจ ลดปริมาณ และคัดแยกขยะอินทรีย์ครัวเรือน ประจำปี 2561 ที่ดำเนินโดยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 4.2 ตัวชี้วัดย่อยที่ 12 กำหนดให้สถานที่ราชการส่วนภูมิภาคผ่านเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานไร้ถังขยะ Green Office โดยสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และต่อด้วยเรื่องกรณีศึกษาสำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไร้ถังขยะ โดยสำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อด้วยสาระการหารือที่เกี่ยวเนื่อง

 

 

     การเริ่มต้น kick off ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครั้งนี้เพื่อต้องการขับเคลื่อนมาตรฐานสำคัญของจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการบริหารจัดการขยะตามหลักการอย่างถูกต้อง โดยหารือในด้านตัวชี้วัดเพื่อให้สำนักงานไร้ถังขยะได้รับจัดการอย่างถูกต้อง ทั้งสำหรับขยะเก่า ขยะปัจจุบัน และขยะในอนคตที่ตกค้างมาตั้งแต่ปี 2558 และได้รับการจัดการอย่างถูกต้องร้อยละ 100 โดยหน่วยงาน ทสจ. รวมทั้ง สนจ.และส่วนราชการทั้ง 33 หน่วย ให้เกิดความตระหนักรู้ในหมู่ข้าราชการให้เข้าใจทั่วกันและรวมพลังให้ผ่านตัวชี้วัด ช่วยกันลดขยะต้นทางให้ได้ผลในทุกระดับ จัดการขยะขนย้ายและกำจัดอย่างถูกวิธี ใช้กลวิธีลดขยะด้วยการเป็นต้นแบบที่ตัวผู้นำ

 

     ผลลัพธ์ของการประชุมหารือในครั้งนี้ จึงจะนำไปสู่การจัดการที่ต้นทางในขยะแต่ละประเภท ซึ่งจะไม่ก่อปัญหาและผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ที่จะนำไปสู่เป้าหมายให้เหลือน้อยที่สุดและไม่ต้องมีถังขยะในอนาคต ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการสามารถคัดแยกขยะก่อนนำไปใช้ ส่งไปจำหน่าย หรือนำกลับมาใช้ตามหลัก 3R หรือ 5R(reuse recycle reduce repair และ reject) และแก้ปัญหาการใช้ขยะอินทรีย์ไปใช้ทำปุ๋ยหมักในครัวเรือนด้วยถังหมักขยะอินทรีย์หรือ Green Cone ให้ได้ผลในเชิงรูปธรรม ประชาชนให้ความร่วมมือและขยายผลอย่างแพร่หลายกว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป

 

 

------------------------------------------------------------

Cr::ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์