• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
22.51
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
22.51
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ เดินหน้า 8 นโยบายหลัก ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาจังหวัด สร้างประโยชน์ให้ประชาชนในพื้นที่
17 พฤศจิกายน 2564

นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายแนวทางปฏิบัติงานแก่หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและนายอำเภอทุกอำเภอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล ภารกิจสำคัญ และนโยบายระดับจังหวัด โดยยึดหลักให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีความสุขมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยนโยบายแนวทางปฏิบัติงานประกอบด้วย 8 นโยบายหลัก ได้แก่

1. ยึดมั่นและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สืบสานปณิธาน ขยายผล ต่อยอดโครงการพระราชดำริต่างๆ ในจังหวัด ขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการจิตอาสาพระราชทาน และสานต่อโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

 

2. ความสงบและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสอดส่องดำเนินการอย่างเคร่งครัด

 

3.การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รณรงค์สร้างความเข้าใจ สื่อสารให้กับประชาชนและผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัด ให้ดำเนินตามมาตรการ D-M-H-T-T มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (UNIVERSAL PREVENTION) มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-FREE SETTING) รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะมาถึง การเปิดการท่องเที่ยว การเปิดเรียนของสถานศึกษา

 

4.การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยขอให้ทุกภาคส่วนร่วมคิดโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน เตรียมพร้อมให้ไว้ ซึ่งต่อไปจะมีงบประมาณจากหลายแหล่งมาสนับสนุนโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว บริการและการค้า พร้อมยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร ส่งเสริม พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน รองรับการเปิดประเทศและประจวบคีรีขันธ์เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว

 

5.การพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เน้นให้ประชาชนมีความสุข มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ประชาชนมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งแผนที่จะนำมาใช้ ระยะสั้นแผนพัฒนาจังหวัดปี 2565 ระยะยาวแผนพัฒนาจังหวัดปี 66-70 โดยมุ้งเน้นใน 5 ด้าน ทั้งการเสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ, เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต แปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมคุณภาพสูง, ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค, เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร เพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนในระบบนิเวศ โดยร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน และเน้นหนักในด้านการท่องเที่ยว เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว โดยที่จะพัฒนาความเป็นระเบียบ ความสวยงาม สถานที่ท่องเที่ยว ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว สร้างความประทับใจเล่าเรื่องราว ในแต่ละแหล่งท่องเที่ยว พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เกษตรปลอดภัย มีแบรนสินค้า พัฒนาระบบการผลิตและการแปรูป ศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถการทำประมงอย่างถูกต้อง ทั้งประมงพื้นบ้านและพาณิช การอุตสาหกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้า และระบบโลจิสติกส์พร้อมสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการพัฒนาอุสาหกรรม

 

6.การเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยจากแมลงศัตรูพืช ให้มีการจัดทำและปรับปรุงแผน การถอดบทเรียน การกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัย การกำหนดช่วงระยะเวลาเตรียมความพร้อมในแต่ละภัย เตือนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อป้องกันและบรรเทาไม่ให้เกิดความเดือดร้อน ความเสียหายต่อพี่น้องประชาชน

 

7.การบริหาร จัดการขยะ ให้มีประสิทธิภาพ ที่ประจวบคีรีขันธ์กำลังประสบปัญหา และมีแผน ระยะสั้น และระยะยาวไว้ เบื้องต้น ระยะสั้นต้องรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางก่อนทิ้ง เพราะขยะอินทรีย์ในครัวเรือน มีปริมาณ 40-60 เปอร์เซ็นต์ หากคัดแยกก่อนทิ้ง ก็จะทำให้เรื่องปริมาณและน้ำหนักในการจัดการขยะลดลง ส่วนระยะยาว ร่วมกันจัดหาพื้นที่ จัดตั้งศูนย์กำจัดขยะครบวงจร โดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด รองรับและสอดคล้องตามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2564

8. เน้นย้ำการปฏิบัติราชการ ในความเป็นมืออาชีพ เชี่ยวชาญในงาน ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน มีจิตใจในการให้บริการที่ดี (service mind) ต่อประชาชน ให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือ อย่างเต็มความสามารถ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติราชการด้วยความรอบคอบ ถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ทั้งเทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรม และความเห็นที่แตกต่างกัน ของกลุ่มคนแต่ละรุ่น เปิดใจรับฟัง รวมถึงการสื่อสารกับประชาชนในงานที่ทำของรัฐบาลและจังหวัด มีเป้าหมาย มีผลดีอย่างไรต่อประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างข้าราชการกับประชาชน

 

ขอบคุณภาพ/ภาพ สวท.ประจวบคีรีขันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์