• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
12.34
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
12.34
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ข่าวจาก facebook
จ.ประจวบฯ กำหนดให้สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ปรับรูปแบบเป็นร้านอาหาร ต้องผ่านการตรวจประเมินในระดับ SHA PLUS ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ SHA PLUS ของ จ.ประจวบฯ
12 มกราคม 2565
ในวันที่ 11 ม.ค. 65 นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงนามในประกาศคำสั่งจังหวัดที่ 453/2565 เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามพื้นที่สถานการณ์ โดยให้ส่วนราชการและผู้บริหารหน่วยงาน มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยตามความเหมาะสม หรือ Work from Home และกำหนดให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่นไลน์ รวมทั้งแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ในการติดต่อสื่อสารและปฏิบัติงานให้เต็มความสามารถ ให้เปิดเครื่องมือสื่อสารติดต่อประสานงานได้ตลอดเวลา และให้ทุกหน่วยงานมอบหมายบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้ง โดยคำนึงถึงบุคลากรที่จำเป็นสำหรับการให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ หากเป็นงานบริการประชาชนที่สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ ให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ทำการนัดหมายประชาชนผู้เข้าใช้บริการเพื่อลดจำนวนและความแออัดของผู้เข้าใช้บริการในแต่ละวัน ให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานกำหนดวิธีการที่ชัดเจนเหมาะสมในการมอบหมายให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ไม่ได้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน โดยคำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานที่มอบหมายและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ส่วนกิจการภาคเอกชน ให้พิจารณาการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยตามความเหมาะสม สำหรับสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ยังให้ปิดดำเนินการไว้ก่อน แต่หากผู้ประกอบการประสงค์จะปรับรูปแบบการให้บริการในลักษณะที่เป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม จะต้องได้รับการตรวจประเมินความพร้อมของสถานที่ บุคลากร และการจัดการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนด โดยร้านดังกล่าวต้องผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในระดับ SHA PLUS ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ SHA PLUS ของ จ.ประจวบฯ และปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอรับการประเมินได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหรือนายอำเภอท้องที่ ภายในวันที่ 15 ม.ค.65 และต้องได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ จึงจะสามารถเปิดบริการได้ ส่วนการให้ลูกค้าบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร เครื่องดื่ม ที่ปรับเปลี่ยนมาจากสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้กระทำได้เฉพาะร้านในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 2 ตำบลในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน คือ ต.หัวหิน และ ต.หนองแก