• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
11.48
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
11.48
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ข่าวจาก facebook
อุตสาหกรรมประจวบฯ จัดการสัมมนาเพื่อยกระดับสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว(Green Industry)
13 มกราคม 2565
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมสิงขร โรงแรมประจวบแกรนด์ นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการดำเนินการในการขอใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industy) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว โดยมีผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการสัมมนาฯ กว่า 50 คน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กำหนดจัดการสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการดำเนินการในการขอใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industy) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้สถานประกอบการให้ความสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) คือ อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม สู่การเป็น “อุตสาหกรรมสีเขียว” ทั้ง 5 ระดับคือ ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) โดยในการสัมมนาในวันนี้ ได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ความเป็นมา สิทธิประโยชน์ที่ได้จากการได้รับรองอุตสาหกรรมสีเขียว , แนวทางการปฏิบัติ และหลักเกณฑ์การพิจารณาตามข้อกำหนดอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับต่างๆ และขั้นตอนการขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้ ซึ่งผู้ประกอบสามารถสมัครเพื่อรับการประเมินในการขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์