• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
15.29
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
15.29
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เกษตรกรและประชาชนเข้ารับกล้าหญ้าแฝก โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
23 พฤษภาคม 2565

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน จึงได้พระราชทานพระราชดำริให้นำหญ้าแฝกมาใช้เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๔  เป็นต้นมา ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” แนวพระราชดำริในการใช้หญ้าแฝก จึงได้พระราชทานพระราชดำริเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติและส่งเสริมการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในด้านต่างๆ

     โดยสามารถติดต่อขอเข้ารับกล้าหญ้าแฝกได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่การเกษตร แหล่งน้ำ รวมทั้งพื้นที่ลาดชัน ซึ่งเกษตรกรและประชาชนสามารถขอรับได้ไม่เกินจำนวน ๒๐,๐๐๐ กล้าต่อราย สำหรับหน่วยงานต่างๆ สามารถขอรับกล้าหญ้าแฝกได้โดยระบุจำนวนกล้าหญ้าแฝกที่จะนำไปปลูก ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินจะพิจารณาแจกจ่ายกล้าหญ้าแฝกตามความเหมาะสมต่อไป