• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
15.26
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
15.26
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ข่าวจาก facebook
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เน้นย้ำกำนัน ผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบวินัย อย่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมาย
18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 18 พ.ค.65 ที่ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน หรือ ชรบ. พร้อมด้วย นายสินาทร โอ่เอี่ยม ปลัดจังหวัดฯ นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอเมืองประจวบฯ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชรบ.ซึ่งเป็นตัวแทนหมู่บ้านละ 3 คน จาก 63 หมู่บ้านใน 5 ตำบลของ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ รวม 189 คน เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบทบาทและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ที่มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงอุดมการณ์ในฐานะผู้นำการปกครองท้องที่ รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติ วิสัยทัศน์ แนวคิดและวิธีการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน สามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวิทยากรจากที่ทำการปกครองจังหวัดฯ อำเภอเมืองประจวบฯ สำนักงานอัยการจังหวัดฯ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฯ สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองประจวบฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ ชรบ.เป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จึงขอให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามกรอบระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด ไม่ปฏิบัตินอกกรอบ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ รวมถึงอย่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะขบวนการลักลอบนำพาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้จะได้เพิ่มพูนความรู้ทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย