คณะผู้บริหาร

  • นายพัลลภ สิงหเสนี
  • ผู้ว่าราชการจังหวัด  • นายธีรพันธ์ นันทกิจ
  • รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  • นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร
  • รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  • นายโชตินรินทร์ เกิดสม
  • รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์