คณะผู้บริหาร

  • นายพัลลภ สิงหเสนี
  • ผู้ว่าราชการจังหวัด  • นายธีรพันธ์ นันทกิจ
  • รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  • นายภิรมย์ นิลทยา
  • รองผู้ว่าราชการจังหวัด(๒)  • นายคมสัน เจริญอาจ
  • รองผู้ว่าราชการจังหวัด(๓)