คณะผู้บริหาร

  • นายเสถียร เจริญเหรียญ
  • ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  • ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ
  • รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2)  • นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล
  • รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (3)  • นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
  • รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (4)