การจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กระทรวงการคลัง
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังวัดประจวบคีรีขันธ์
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด Copyright 2018, prachuapkhirikhan.go.th. All rights reserved.