การคลัง

               การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
               - ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ.2551
               - การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
               - การเบิกเบี้ยประชุมกรรมการ
               - เบี้ยประชุมรายเดือน รายครั้ง ของกรรมการและอนุกรรมการ
               - พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ๆในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2549
               - พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
               - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2549
               - การเทียบตำแหน่ง
               - พระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547
                ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม
                เป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และรายครั้ง สำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ

               - ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน
                และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และรายครั้ง สำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ฉบับที่ 2พ.ศ.2548
               - ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2520 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6
               - ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2547 ฉบับที่ 7
               - ระเบียบเงินสมัชชาแห่งชาติ
               - วิธีการเบิกจ่ายเงินทดรองสมัชชาแห่งชาต
               - การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฎบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550_1
               
- การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฎบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550_2
               

               ค่าการศึกษาบุตร
               - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2551
               - การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร
               - อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตร ระดับปริญญาตร
               - ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตร ระดับปริญญาตรี
               - การเบิกจ่ายเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตร
               - ประเภทและอัตราค่าบำรุงการศึกษา ที่ กค 0409.5/ว.22 ลว. 11 พ.ค. 2550
               - ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
               - การเบิกจ่ายเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในระดับอนุบาลถึงระดับอนุปริญญา
               

               ค่าเช่าบ้าน
               - พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547
               - สรุประเบียบค่าเช่าบ้านข้าราชการ
               - บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ
               - สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน
               - การกำหนดสถาบันการเงินเพื่อสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน
               - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549
               
- หลักเกณฑ์วิธีปฎิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักทางราชการ พ.ศ.2550
               

               ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
               - ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (การเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร)
               - การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
               - การเบิกค่าลงทะเบียน
               - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549

               ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
               - พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2548
               - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2547
               - การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
               - หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
               - ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
               - การเบิกค่าพาหนะรับจ้าง กรณีเดินทางข้ามเขตจังหวัด
               - การเทียบตำแหน่ง เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
               

               ค่ารักษาพยาบาล
               - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2545
               - พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 1)พ.ศ.2523
               - พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2528
               - พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2532
               - พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2533
               - พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 5)พ.ศ.2534
               - พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 6)พ.ศ.2540
               - พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2541
               - พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 8)พ.ศ.2545
               - แนวปฏิบัติของผู้ใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง
               - อัตราค่ารักษาพยาบาล ( ข้อมูล 9 ม.ค.50)

<HOME>