การเงินและบัญชี

               การเงินและการบัญชีทั่วไป
               - การปรับปรุงระบบการบันทึกเงินทดรองราชการ
               - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547
               - การวิเคราะห์ต้นทุนและวิเคราะห์งบการเงิน
               - หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
              

                การเงินและการบัญชีระบบ Gfmis
               - แบบคำขอธนาคาร
               - ระบบงบประมาณ
               - ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
               - ระบบการเบิกจ่ายเงิน
               - ค่าเสื่อมราคา
               - การบันทึกบัญชีเฉพาะเรื่อง
               - แนวทางสำหรับผู้บริหาร ในระบบ Gfmis (1)
               - แนวทางสำหรับผู้บริหาร ในระบบ Gfmis (2)
               - แนวทางสำหรับผู้บริหาร ในระบบ Gfmis (3)
               - แนวทางสำหรับผู้บริหาร ในระบบ Gfmis (4)
               - แนวทางสำหรับผู้บริหาร ในระบบ Gfmis (5)
               - แนวทางสำหรับผู้บริหาร ในระบบ Gfmis (หนังสือเวียน)
               - การบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS
               

                คู่มือ excel loader
               - คู่มือ excel loader AP ระบบเบิกจ่าย
               - คู่มือ excel loader GL ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (1)
               - คู่มือ excel loader GL ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (2)
               - คู่มือ excel loader Overview (1)
               - คู่มือ excel loader Overview (2)
               - คู่มือ excel loader PO ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (1)
               - คู่มือ excel loader PO ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (2)
               - คู่มือ excel loader RP ระบบรับและนำส่ง

<HOME>