การพัสดุ

               - พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
               - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม
               - แนวปฏิบัติในการกำกับดูแลการเผยแพร่ข่าวสารการประกาศประกวดราคา
               - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2545และที่แก้ไขเพิ่มเติม
               - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2550
               
               หนังสือเวียนอื่น ๆ

               - หนังสือเวียน อื่น ๆ 1
               - หนังสือเวียน อื่น ๆ 2
               - หนังสือเวียน อื่น ๆ 3
               - หนังสือเวียน อื่น ๆ 4
               - หนังสือเวียน อื่น ๆ 5
               - หนังสือเวียน อื่น ๆ 6
               
               รถยนต์และรถราชการ

               - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการฯ
               - การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ
               - หลักเกณฑ์การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ
               
               การตีราคาทรัพย์สิน

               - การกำหนดอายุการใช้งานครุภัณฑ
               - การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและรายงานทรัพย์สิน
               - การตีราคาทรัพย์สิน
               - ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทรัพย์สิน
               
                ตัวอย่างการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย

               - แบบตั้งเรื่องขออนุมัติจัดจ้าง
               - แบบตั้งเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ
               - แบบตั้งเรื่องขออนุมัติจ้างที่ปรึกษา
               
                ระเบียบ
e-auction (ใหม่)
               - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ 2549
               - แนวปฏิบัติ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ 2549
               - powerpoint สรุประเบียบฯ พ.ศ.2549
               - powerpoint สรุประเบียบฯ พ.ศ.2549 (เชิดชัย มีคำ)
               - หนังสือแสดงเงื่อนไขการซือ้ฯ
               - แนวทางการปฏิบัติฯ
               - อัคราค่าใช้จ่าย
               
                การจัดทำคู่มือร่าง
TOR
               - TOR_1
               - TOR_2
               
                แนวทางการปฏิบัติฯ

               - ชุดที่ 1
               - ชุดที่ 2
               - การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง
               - ซ้อมความเข้าใจการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง

 

<HOME>