การควบคุมภายใน

               - ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ. ๒๕๔๔
               - รูปแบบการรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
                  การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๕)

               - ตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เล่มที่ 2 (รายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6) รวมทั้ง  
                  แบบประเมินและแบบรายงาน

               - ตอบข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบและมาตรฐานการควบคุมภายใน
               - powerpoint ระบบควบคุมภายใน
               - powerpoint การประเมินผลระบบควบคุมภายใน
               - คำแนะนำการใช้แบบฟอร์ม

<HOME>