อื่น ๆ

               - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
               - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
               - คู่มือการเขียนหนังสือราชการ
               - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
               - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
               - พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
               - ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537
               - ข้อหารือเกี่ยวกับวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
               - เอกสารเผยแพร่ของ ก.พ.

 

<HOME>