การคลัง

               การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
               - ใบสำคัญรับเงิน
               
                ค่าการศึกษาบุตร

               - ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
               
               ค่าเช่าบ้าน

               - แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 73 ก.)
               - แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6001)
               
                ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

               - แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคคลภายนอก
               
                ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

               - ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
               - ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
               
                ค่ารักษาพยาบาล

               - คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
               - ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
               - หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล

 

<HOME>