การพัสดุ

               - แบบฟอรฺ์มการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย
               - แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
               - แบบตั้งเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ
               - แบบตั้งเรื่องขออนุมัติจัดจ้าง
               - แบบตั้งเรื่องขออนุมัติจ้างที่ปรึกษา
               
               - ตัวอย่างสัญญา

               - แบบหนังสือค้ำประกัน
               - สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาที่ไม่จำกัดปริมาณ
               - สัญญาจ้างทั่วไป
               - สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร
               - สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงาน
               - สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์
               - สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล หรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา
               - สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย
               - สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์
               - หนังสือสัญญาเช่ารถยนต์โดยสาร
               - สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
               - สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
               - สัญญาซื้อขายทั่วไป
               - สัญญาแลกเปลี่ยน
               
                - แบบฟอร์ม บก e-auction (ใหม่)

               - แบบ บก.001-1 แบบแจ้งชื่อขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา
               - แบบ บก.001-1001-2 แบบตอบรับการแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา
               - แบบ บก.001-1002-1 แบบแจ้งขอให้คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง
               - แบบ บก.001-1002-2 แบบตอบรับการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง
               - แบบ บก.001-1003-1 แบบแจ้งขอเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการตลาดกลาง
               - แบบ บก.001-1003-2 แบบตอบรับขอเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการตลาดกลาง
               - แบบ บก.001-1004-1 แบบแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น
               - แบบ บก.001-1004-2 แบบอุทธรณ์ผลการคัดเลือเบื้องต้น
               - แบบ บก.001-1004-3 แบบแจ้งผลการพิจารณาคำคัดค้าน อุทธรณ์
               - แบบ บก.001-1005 แบบแจ้งวันเวลา สถานที่เสนอราคา
               - แบบ บก.001-1006 แบบแจ้งผู้แทนผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา
               - แบบ บก.001-1007 แบบประกาศผู้หมดสิทธิเสนอราคา
               - แบบ บก.001-1008 แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา
               - แบบ บก.001-1009 แบบเสนอราคากรณีขยายเวลาเสนอราคา
               - แบบ บก.001-1010-1 แบบแจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคา
               - แบบ บก.001-1010-2 แบบแจ้งยกเลิกการจัดหาพัสดุ
               - แบบ บก.001-1010-3 แบบอุทธรณ์ผลการพิจารณาการเสนอราคา
               - แบบ บก.001-1010-4 แบบแจ้งระงับการดำเนินการพัสดุขั้นต่อไปกรณีมีอุทธรณ์
               - แบบ บก.001-1010-5 แบบแจ้งผลการอุทธรณ์
               - แบบ บก.001-1020 แบบแจ้งให้ไปทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการตลาดกลาง
               - แบบ บก.001-1021 แบบแจ้งข้อมูลผู้ให้บริการตลาดกลาง

 

 

<HOME>