สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

กระทรวงมหาดไทย

 
สำนักงานที่ดินจังหวัด  
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง  
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ӹѡҹѧѴШǺբѹ  
ที่ทำการปกครองจังหวัด  
   

สำนักนายกรัฐมนตรี

 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด  
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  
   

กระทรวงการคลัง

 
สำนักงานคลังจังหวัด        [09-02-58]
   

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
   

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด    2556    2557     2558  2558    [12-02-58]
สำนักงานเกษตรจังหวัด    2556 ,   2557 [09-02-58]
สำนักงานประมงจังหวัด  2556 , 2557       [08-10-57]
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด  
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 2556  , 2557  , 2558 [12-02-58]
   

กระทรวงคมนาคม

 
สำนักงานขนส่งจังหวัด  
   

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด   2556   2557    2557  2558  2558   [31-08-58]
   

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 
สำนักงานสถิติจังหวัด  2556 2557           [10-03-57]
   

กระทรวงพาณิชย์

 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด  
   

กระทรวงแรงงาน

 
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด  
สำนักงานจัดหางานจังหวัด  2556 , 2557  , 2558        [05-05-58]
สำนักงานแรงงานจังหวัด  
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด  
   

กระทรวงยุติธรรม

 
เรือนจำจังหวัด  
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด   2556   2557    25582558  [31-08-58]
สำนักงานบังคับคดีจังหวัด 2556  
   

กระทรวงสาธารณสุข

 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
   

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  
   

กระทรวงวัฒนธรรม

 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด  
   

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  
   
สรรพสามิตพื้นที่  2556 , 2557 ,2558  [5-05-58]
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา  
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเขาไชยราช  
สรรพากรพื้นที่  
แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) 2556 , 2557 [05-08-57]
สำนักงานประปาประจวบคีรีขันธ์  
ӹѡҧǧ 13 (ประจวบคีรีขันธ)   2556,   2557, 2558     [05-05-58]
   

ͧ

 
   
เทศบาลตำบลทับสะแก  
ทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ    2556 , 2557       [23-12-57]
ทศบาลตำบล͹ͧ    2558      [31-08-58]
อบต.เขาล้าน  
อบต.เขาแดง            [04-09-57]
อบต.ทองมงคล  
อบต.ทับสะแก 2557  
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 2557