ข่าวประกวดราคา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เดือน

ประกวดราคา/สอบราคา

 

ประกวดราคาด้วย วิธีอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกาศขายทอดตลาด

มกราคม 2553 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กุมภาพันธ์ 2553 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
มีนาคม 2553 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เมษายน 2553 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
พฤษภาคม 2553 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
มิถุนายน 2553 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กรกฎาคม 2553 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
สิงหาคม 2553 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กันยายน 2553 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ตุลาคม 2553 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
พฤศจิกายน 2553 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ธันวาคม 2553 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
มกราคม 2554 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

ร่างขอบเขตของงาน (TOR)
(Term of Reference : TOR)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวบึงบัว หมู่ที่ 2 ตำบลไร่เก่า
อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์