เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย


ประวัติความเป็นมา

            กระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาเห็นว่าท้องถิ่นในส่วนของตำบลบางสะพานน้อย อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสภาพอันสมควรยกฐานะขึ้นเป็นสุขาภิบาลได้ควรให้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลเพื่อประโยชน์ในการทำนุบำรุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น จึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2514 จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล มีชื่อว่า สุขาภิบาลบางสะพานน้อย อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และปัจจุบันเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย อยู่ในเขตอำเภอบางสะพานน้อย ซึ่งได้ ยกฐานะจากกิ่งอำเภอบางสะพานน้อย เป็นอำเภอบางสะพานน้อย ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 98 ตอนที่ 5 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2521 ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 จึงมีผลทำให้สุขาภิบาลบางสะพานน้อย ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 โดยมีคณะผู้บริหาร คือคณะเทศมนตรี ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี 1 คน และเทศมนตรี 2 คน คือ
  
             1. นายชิตชัย จิวะตุวินันท์         นายกเทศมนตรี
  
             2. นายสมวุฒิ สวัสดิ์พิบูลย์        เทศมนตรี
  
             3. นายชัยศักดิ์ บุศราวิช           เทศมนตรี
  
         และมีสภาเทศบาล ประกอบด้วย ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล รวมทั้งสิ้น 9 คน ดังนี้
  
             1. นายช่วง ชูโชคกุล                      ประธานสภาเทศบาล
  
             2. นายสวัสดิ์ ศรีจันทร์                  รองประธานสภาเทศบาล
  
             3. นายสาธุ ศรียาภัย                     สมาชิกสภาเทศบาล
  
             4. นายอนุรักษ์ อัตถกาญน์นา         สมาชิกสภาเทศบาล
  
             5. นายอนุวัฒน์ ดุลยวัฒนา            สมาชิกสภาเทศบาล
  
             6. นายธวัฒชัย บุญชู                     สมาชิกสภาเทศบาล
  
             7. นายภานุ จินตนาพันธ์                สมาชิกสภาเทศบาล
  
             8. นายสมจิตร เนาวรัตน์                สมาชิกสภาเทศบาล
  
             9. นางสาวศราณี เหงี่ยมวิจาวัฒน์  สมาชิกสภาเทศบาล
  
         เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย แบ่งส่วนราชการในการบริหารงานดังนี้
  
             1. สำนักปลัดเทศบาล
                    2.  ฝ่ายคลัง
                    3. ฝ่ายช่าง
                    4. ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                    5. ฝ่ายการศึกษา

สภาพภูมิศาสตร์

            เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย มีสำนักงานตั้งอยู่ในบริเวณที่ว่ากาอำเภอบางสะพานน้อย อยู่ห่างจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประมาณ 110 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 422 กิโลเมตร เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 10.58 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้
  
             ทิศเหนือ          ติดต่อกับอำเภอบางสะพาน
  
             ทิศใต้              ติดต่อกับเขต อบต.ปากแพรก
  
             ทิศตะวันออก   ติดต่อกับอ่าวไทย
  
             ทิศตะวันตก     ติดต่อกับเขต อบต.บางสะพาน

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป

            พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ และมีความลาดสู่ทิศตะวันออกซึ่งเป็นทะเลอ่าวไทยมีพื้นที่ติดกับชายทะเลมีความยาวประมาณ 1,000 เมตร ซึ่งมีความสำคัญทางการเกษตรและการประมง

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

            เกาะทะลุ อยู่ตรงกันข้ามกับบ้านปากคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลบางสะพานน้อย เกาะแห่งนี้มีชายหาดที่สวยงาม มีผู้นิยมดำน้ำชมปะการังและตกปลา จะสามารถเดินทางไปยังเกาะทะลุโดยทางเรือขึ้นที่บ้านปากคลอง ใช้เวลาเพียง 40 นาที ระหว่างเดินทางหากมองย้อนกลับมายังฝั่งจะเห็นหาดฝั่งแดงซึ่งมีชายหาดที่แปลกตากว่าชายหาดอื่นๆ มีชายฝั่งเป็นผนังหน้าผาสูงสีแดงเกาะสิงห์ เกาะสังข์ ซึ่งเป็นเกาะหินสีต่างๆ อยู่ใกล้กับเกาะสังข์ ทั้งสองเกาะเป็นแหล่งตกปลาที่ดีเนื่องจากรอบๆ เกาะอุดมไปด้วยปะการังใต้น้ำ เมื่อถึงเกาะทะลุจะพบหาดทรายขาวละเอียดและน้ำใส กล่าวกันว่ายืนอยู่บนเรือก็สามารถนั่งเรืออ้อมเกาะไปชมได้ สำหรับหาดทรายที่ยาวที่สุดในเกาะยังไม่มีชื่อเรียกแต่เป็นที่ทราบกันในหมู่นักท่องเที่ยวว่าเป็นจุดที่นิยมตั้งค่ายพักแรมค้างคืน

สภาพภูมิอากาศ         แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ
  
         - ฤดูร้อน ในช่วงเดือนมีนาคม พฤษภาคม
  
         - ฤดูฝน ในช่วงเดือนมิถุนายน พฤศจิกายน
  
         - ฤดูหนาว ในช่วงธันวาคม กุมภาพันธ์

การคมนาคม

            - มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม เป็นถนนสายหลักในการคมนาคมสู่ภาคใต้
            - ทางรถไฟสายใต้ ทอดตัวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ ขนานไปกับถนนเพชรเกษม

สภาพเศรษฐกิจ

            ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และอาชีพประมง ตามหมู่บ้านชายทะเล

  1. เกษตรกรรม ส่วนใหญ่จะทำสวนมะพร้าว รองลงมาได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพด ยางพารา และพืชไร่ต่างๆ
  2. ด้านปศุสัตว์ ประชาชนให้ความสนใจในการเลี้ยงสัตว์ปีก ซึ่งสามารถทำรายได้เพิ่มมาก
  3. ด้านประมง มีทั้งประมงน้ำจืด และประมงน้ำเค็ม มีการเลี้ยงปลากระพง ปลานิล กุ้งกุลาดำ เป็นต้น
  4. ด้านอุตสาหกรรม มีโรงสีข้าว โรงโม่หิน โรงงานใยมะพร้าว
  5. ด้านพาณิชยกรรม มีชุมชนประกอบการค้าในเขตเมือง

สภาพสังคม

            ประชากรมีการดำรงชีพอย่างเรียบง่าย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด 4 แห่ง คือ

 1. วัดบรรพตาราม
 2. วัดละหาน
 3. วัดท่าม่วง
 4. วัดคลองน้ำเค็ม

            ตลาดสดเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย จำนวน 1 แห่ง ,สถานีอนามัย จำนวน 1 แห่ง
            โรงเรียน จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย, สนามเด็กเล่น จำนวน 1 แห่ง

การปกครอง

            เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย มีจำนวนประชากร ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2544 จำนวน 3,179 คน มี 1 ตำบล คือตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
                - พื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลทั้งหมู่บ้าน มี 2 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 1 (บ้านดอนละหาน) และหมู่ที่ 5 (บ้านท่าม่วง) และ- - พื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน คือ หมู่ที่ 2 (บ้านคลองน้ำเค็ม) หมู่ที่ 3 (บ้านปากคลอง) หมู่ที่ 7 (บ้านทุ่งไทร) และหมู่ที่ 8 (บ้านทุ่งจันทร์)

ปัญหาและอุปสรรค

  1. งบประมาณไม่เพียงพอ และได้รับเงินอุดหนุนจำนวนน้อยไม่เพียงพอในการพัฒนาท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่
  2. สถานที่ทำงานคับแคบ และไม่มีสถานที่ในการปฏิบัติงานเป็นของตนเอง
  3. ไม่มีที่ดินสำหรับทิ้งขยะ ซึ่งขณะนี้อาศัยที่ดินในเขตของ อบต.บางสะพาน เป็นที่ทิ้งขยะ
  4. มีบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

 

----------------------------------------------