สภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาของเทศบาล

1. ปัญหาการขาดสถานที่สำหรับทิ้งขยะ

        สภาพปัญหา    
                เทศบาลมีปริมาณขยะประมาณ วันละ 4 ลบ .ม. มีรถบรรทุกขยะออกจัดเก็บทุกวัน วันละ 4 ลบ.ม. เดิมเคยใช้สถานที่ทิ้งขยะร่วมกับเทศบาลเมืองประจวบฯที่ตำบลเกาะหลัก เมื่อที่ทิ้งขยะดังกล่าวเต็มได้พยายามจัดหาที่ดินสำหรับทิ้งขยะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลข้างเคียง แต่ได้รับการต่อต้านจากประชาชนในเขตพื้นที่ และไม่สามารถนำขยะไปทิ้งในที่ทิ้งขยะของเทศบาลซึ่งมีอยู่ ประมาณ 5 ไร่เศษ ในพื้นที่หมู่ 2 เขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เนื่องจากได้รับการต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่ เทศบาลได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการนำไปฝังกลบในพื้นที่ของเอกชน ซึ่งยอมให้เทศบาลนำขยะไปทิ้งในพื้นที่ได้ และการจ้างเหมาเอกชนขนขยะไปกำจัดในสถานที่ของเอกชน           

        สาเหตุ     
            1. ปริมาณขยะในเขตเทศบาลมีเป็นจำนวนมาก
            2. ไม่สามารถจัดหาที่สำหรับทิ้งขยะถาวรได้ เนื่องจากได้รับการต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่

        แนวทางการแก้ไขปัญหา    
            1. พยายามนำแนวทางการแยกขยะมาใช้ในการจัดเก็บ
            2. ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักแยกขยะ และนำสิ่งของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่
            3. พยายามจัดหาที่ทิ้งขยะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลข้างเคียงและห่างไกลจากชุมชนโดยชี้แจงให้เห็นถึงเหตุผลและความจำเป็นที่
เทศบาลจะต้องมีที่ทิ้งขยะ
            4. ศึกษาการนำระบบเตาเผาขยะมาใช้

        ความต้องการขอรับการสนับสนุนจากจังหวัดและส่วนกลาง    
            1. ต้องการให้จังหวัดเป็นตัวกลางจัดสร้างสถานที่กำจัดขยะรวมให้เทศบาลและองค์การบริหาร
            2. ส่วนตำบลใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยจัดเก็บค่าบริการจากการนำขยะไปทิ้ง

            3. ต้องการให้จังหวัด ชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเห็นถึงความจำเป็นของ
เทศบาลที่มีพื้นที่น้อย ไม่สามารถจัดหาที่ทิ้งขยะในเขตเทศบาลเองได้ และจำเป็นต้องหาที่ทิ้งขยะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

2. ปัญหาการมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่

        สภาพปัญหา    
                ในปัจจุบัน เทศบาลยังไม่มีระบบระบายน้ำครอบคลุมถนนทุกสาย/ซอย เมื่อฝนตกลงมาจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณฝั่งถนนและพื้นที่ต่ำบางแห่ง

        สาเหตุ
            1. ขาดท่อ/รางระบายน้ำในถนน/ซอยบางสาย
            2. ขาดงบประมาณในการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำให้สมบูรณ์ เนื่องจากเทศบาลมีงบประมาณน้อย และมีความจำเป็นเร่งด่วนด้านอื่นๆที่ต้องใช้งบประมาณดังกล่าวด้วย

        แนวทางการแก้ไขปัญหา
                1. ก่อสร้างท่อ/รางระบายน้ำให้ครอบคลุมถนนทุกสาย/ซอย ตามความจำเป็น เร่งด่วน และศักยภาพของงบประมาณ
                2. จัดทำโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เพื่อก่อสร้างท่อ/รางระบายน้ำให้ครอบคลุมถนนทุกสาย/ซอย

3. ปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง

สภาพปัญหา    
    น้ำทะเลกัดเซาะชายหาดคลองวาฬและที่ดินของราษฏรช่วงจากสะพานปลาถึงแพปลาเลิศมงคลชัย ทำให้ราษฏรได้รับความเดือดร้อนและชายฝั่งทะเลขาดความสวยงาม

            สาเหตุ  
                    มีการก่อสร้างสะพานปลา ทำให้คลื่นเปลี่ยนทิศทางเข้ากัดเซาะชายหาดด้านทิศใต้ของสะพานปลา

                แนวทางการแก้ไข    
                    1. จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นเซาะชายหาดคลองวาฬ จากกรมเจ้าท่า
                    2. จัดทำโครงการก่อสร้างแนวเขื่อนกันคลื่นลมลงไปในทะเล ด้านทิศใต้ของสะพานปลา เพื่อลดการกัดเซาะ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมเจ้าท่า

4. ปัญหาการขาดระบบบำบัดน้ำเสีย

            สภาพปัญหา   
                    ในเขตเทศบาลไม่มีระบบกำจัดน้ำเสีย น้ำเสียจากบ้านเรือนราษฎรจะไหลลงท่อระบายน้ำและถูกปล่อยลงทะเล

                สาเหตุ
                1. เทศบาลไม่มีงบประมาณเพียงพอในการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
                2. ขาดสถานที่สำหรับจัดสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย

            แนวทางการแก้ไขปัญหา
                เตรียมการสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง

           
ความต้องการขอรับการสนับสนุนจากจังหวัดและส่วนกลาง
                ต้องการให้จังหวัดประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาล ตำบลคลองวาฬ หรือระบบบำบัดน้ำเสียรวมของหน่วยงานท้องถิ่น