ปัญหาและอุปสรรค

        เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ เป็นเทศบาลที่ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลปากน้ำปราณเป็นเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนไม่เกิน 5 บ้านบาท เป็นเทศบาลชั้น 7 กรอบอัตรากำลังโครงสร้างของพนักงาน จำนวน 13 อัตรา ปฏิบัติงานจริง 6 อัตรา มีจำนวนพื้นที่โดยประมาณ 2.5 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร 9,331 คน
  
     ในการบริหารงานของเทศบาล ต้องให้บริการกับประชาชน โดยให้มีความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานที่ดีตามควรแก่อัตรภาพ แต่เทศบาลตำบลปากน้ำปราณเป็นเทศบาลตำบลเล็ก ๆ ที่มีรายได้น้อย มีข้อจำกัดในการบริหาร ดังนั้นการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลที่ได้วางแผนไว้ จึงไม่สามารถที่จะดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ และบุคลากร จากการบริหารงานท้องถิ่นพบว่า นอกจากปัญหาดังกล่าวแล้ว เทศบาลยังประสบปัญหาอีกหลายประการ คือ

 1. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
  1. ระบบการจัดการน้ำเสีย การระบายน้ำ 
  2. ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ ไม่มีระบบการจัดการน้ำเสีย ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการประมง ต้มหมึก ตามหมึก ส่วนหนึ่งทำนากุ้งและเลี้ยงปลา มีการระบายน้ำเสียลงสู่ทะเลโดยตรง โดยไม่มีบ่อพักหรือผ่านการบำบัด ทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียไหลไปรวมกันบริเวณชายหาดมีกลิ่นเหม็น ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติตามแนวชายหาด แนวทางการแก้ไข ขณะนี้ทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมได้อนุมัติเงินงบประมาณโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างและออกแบบเบื้องต้นระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียในอนาคต

  3. การรวบรวม และกำจัดขยะมูลฝอย

   เทศบาลตำบลปากน้ำปราณประสบปัญหาไม่มีสถานที่ทิ้งขยะเป็นของตนเองจึงได้ขอใช้ที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำบลปราณบุรี โดยสนับสนุนงบประมาณให้ปีละ 50,000 บาท ซึ่งทำให้เทศบาลตำบลปากน้ำปราณสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บค่าบริการขยะไปปีหนึ่ง ๆ เป็นจำนวนมาก แนวทางแก้ไขปัญหา เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ ได้ร่วมลงนามขอความร่วมมือกับเทศบาลตำบลปราณบุรี ในการขอใช้ที่ดินของค่ายธนะรัชต์เป็นศูนย์ขยะรวมของอำเภอปราณบุรี หากเป็นไปได้จะทำให้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขลุล่วงไป

    

 2. ปัญหาแนวเขตเทศบาล
 3.         ปัจจุบันเทศบาลตำบลปากน้ำปราณยังประสบกับปัญหาในเรื่องแนวเขตเทศบาล ซึ่งไม่สามารถทราบแนวเขตที่แน่ชัด ราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ตามแนวเขตเทศบาลและเขต อบต. ปากน้ำปราณ ไม่สามารถระบุได้ว่าอยู่ในเขตพื้นที่ได้ ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานท้องถิ่น อาทิเช่น ปัญหาการจัดทำทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน การจัดการเลือกตั้ง การจัดเก็บภาษี การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดังนั้นผู้บริหารของเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ จึงได้ประสานกับผู้บริหารของ อบต.ปากน้ำปราณ เรื่องแนวเขตในชั้นต้นได้ มีการทำความตกลงเรื่องแนวเขตโดยใช้แนวเขตปัจจุบันเป็นเส้นแบ่งเขต ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้นำเข้าที่ประชุมสภาไปแล้ว และเทศบาลตำบลปากน้ำปราณได้มีหนังสือขอเปลี่ยนแปลงแนวเขตไปยังอำเภอตามลำดับขั้น แต่ต่อมา อบต.ปากน้ำปราณมีนโยบายไม่แน่นอนได้มีหนังสือแย้งไปทางอำเภอว่าไม่ยินยอมให้เทศบาลตำบลปากน้ำปราณเปลี่ยนแปลงแนวเขตเข้ามาในเขตพื้นที่ อบต.ปากน้ำปราณ โดยอ้างเหตุผลว่ากระทรวงมหาดไทยมีหนังสือสั่งการ ที่ มท 0318/5087 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2541 ระบุว่าเทศบาลไม่สามารถขยายพื้นที่เข้าไปในเขต อบต.ได้ และอำเภอให้เทศบาลดำเนินการประสานงานกับ อบต.ปากน้ำปราณเพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง
    
       แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น เทศบาลตำบลปากน้ำปราณได้เรียนเชิญคณะกรรมการบริหาร อบต และสมาชิก อบต.ปากน้ำปราณ เข้าร่วมประชุมพร้อมคณะเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาแนวเขตเทศบาล ในวันที่ 21 มีนาคม 2544

 4. ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น
          ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำปราณยังขาดความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการบริหารงานในระบบเทศบาล ทำให้การประสานงานขอความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ กับประชาชนเป็นไปค่อนข้างลำบาก ประชาชนบางส่วนคิดว่าธุระไม่ใช่เสียเวลาทำมาหากิน   
          ปัญหาสำคัญ คือ การจัดเก็บภาษีรายได้ของเทศบาลตำบลปากน้ำปราณทุกประเภทจัดเก็บได้ไม่ทั่วถึงมีการหลบเลี่ยงภาษี เพราะประชาชนขาดจิตสำนึกและไม่เข้าใจว่าเป็นหน้าที่ต้องทำ

& & & &