การจัดเก็บภาษีอากร (จัดเก็บเอง)

รายการ

ประมาณการ

รายรับจริง

หมวดภาษีอากร (จัดเก็บเอง)

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

- ภาษีบำรุงท้องที่

- ภาษีป้าย

- อากรฆ่าสัตว์

 

350,000.00

40,000.00

76,000.00

3,000.00

 

578,083.00

42,807.00

100,023.00

80.00

รวม

469,000.00

720,993.00

ภาษีอากร ค่าธรรมเนียมที่รัฐจัดสรรให้

รายการ

ประมาณการ

รายรับจริง

หมวดภาษี ค่าธรรมเนียมที่รัฐจัดสรรให้

- ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ

- ภาษีสุรา

- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน

- ภาษีสรรพสามิต

 

205,000.00

550,000.00

1,300,000.00

1,335,000.00

 

145,116.00

436,802.50

1,398,526.98

1,295,484.00

รวม

3,390,000.00

3,275,929.48

ตารางแสดงการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

รายการ

ประมาณการ

รายรับจริง

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับใบอนุญาต (ยอดรวม)

- ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์

- ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์

- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา

- ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย

- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน

- ค่าธรรมเนียมตรวจแบบอาคาร

- ค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

- ค่าปรับผู้กระทำผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก

- ค่าปรับผิดสัญญา

- ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าน่ารังเกียจ

- ค่าใบอนุญาตสะสมอาหาร

- ค่าใบอนุญาตรับจ้างแต่งผม

- ค่าใบอนุญาตใช้สถานที่แต่งผม

- ค่าใบอนุญาตใช้เสียง

- ค่าใบอนุญาตตั้งแผงลอย

- ค่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

- ค่าใบอนุญาตทำน้ำแข็งเพื่อการค้า

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (ยอดรวม)

- ค่าเช่าที่ชายทะเล

- ค่าเช่าที่โรงฆ่าสัตว์

- ค่าเช่าสะพาน 1

- ค่าเช่าสะพาน 2

- ค่าเช่าสะพาน 3

- ค่าเช่าขายของในตลาด

- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

- ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ส.

- ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.

295,700.00

3,500.00

900.00

1,200.00

80,000.00

100.00

100.00

100.00

62,000.00

100.00

30,000.00

3,000.00

1,000.00

5,200.00

1,500.00

102,000.00

5,000.00

0.00

 

463,600.00

70,000.00

4,200.00

19,000.00

17,400.00

28,000.00

230,000.00

75,000.00

0.00

20,000.00

170,404.25

120.0

24.00

606.25

104,170.00

0.00

44.00

0.00

13,150.00

0.00

37,700.00

3,450.00

900.00

4,500.00

2,020.00

0.00

3,720.00

0.00

 

435,027.67

63,976.00

1,200.00

17,100.00

13,640.00

24,200.00

253,255.00

41,656.67

0.00

20,000.00

หมวดเงินอุดหนุน (ยอดรวม)

 • เงินอุดหนุนทั่วไป
 • เงินอุหนุนเฉพาะกิจ

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (ยอดรวม)

 • ค่าคำร้อง
 • รายได้เบ็ดเตล็ด, ขายแบบแปลน ฯ
 • เงินที่มีผู้อุทิศให้

2,675,900.00

2,675,900.00

0.00

 

31,300.00

300.00

30,000.00

1,000.00

2,675,900.00

2,675,900.00

0.00

 

146,387.00

8.00

146,379.00

0.00

รวมรายรับทั้งสิ้น

3,466,200.00

3,427,718.92

ปัญหาและอุปสรรค

    1. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ขาดคู่มือในการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี
    2. ปัญหาเกี่ยวกับมีผู้ชำระภาษี มักจะหลีกเลี่ยงการชำระภาษีอันสืบเนื่องมาจากต้องการชำระภาษีในอัตราต่ำกว่าความเป็นจริง
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชำระภาษี เกิดจิตสำนัก และความรู้สึกที่ดีต่อการเสียภาษี เช่น ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่ผู้ชำระภาษีจะได้รับจากการเสียภาษี เช่น จะเกิดการพัฒนาในด้านสาธารณูปโภคให้เกิดแก่ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์กับผู้ชำระภาษี

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

อัตรากำลัง
ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา
ลูกจ้างชั่วคราว(ตามโครงการพัฒนาขีดความสามารถ) จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ทำการคัดเลือกข้อมูลที่ดิน เพื่อนำมาปรับข้อมูลในแผนที่แม่บท
  2. ตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน และแก้ไขให้ถูกต้องตามสาระบน
  3. ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามภายในพื้นที่เขตเทศบาล โดยการสัมภาษณ์ สอบถาม และการสังเกต เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ป้าย และการประกอบกิจการค้า
  4. ตรวจสอบรหัส ชื่อ เจ้าของทรัพย์สิน (ฝ.ท. 4) เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์
  5. อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินของงาน
  6. ปฏิบัติงานภาระกิจที่รับมอบหมายของการบริหารงานท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ของราชการ

ผลการปฏิบัติงานในปี 2543

  1. จำทำโครงการข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ในเขตเทศบาล จำนวน 2 โซน 30 บล็อค
  2. ออกตรวจสอบพื้นที่ในเขตเทศบาล

ปัญหาและอุปสรรค 
    การดำเนินงานโครงการสำรวจข้อมูล แผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินต้องมีการออกสัมภาษณ์สอบถามกับเจ้าของทรัพย์สิน และบุคคลในเขตพื้นที่ของเจ้าของทรัพย์สิน แต่ละราย บางครั้งไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของทรัพย์สิน และการให้ข้อมูลที่บิดเบือนจากความเป็นจริง จึงทำให้การสำรวจข้อมูลล่าช้า และไม่ค่อยตรงกับความเป็นจริง และเอกสารสิทธิการถือครองที่ดิน มีหลายประเภท ซึ่งประกอบไปด้วย ใบ สค., นส.3, นส. 3 ก, ตราจอง, โฉนด ซึ่งแต่ละประเภทมีมาตราส่วนไม่เท่ากัน และบางครั้งการค้นหาเอกสารการครอบครองที่ดินจากสำนักงานที่ดิน หาไม่พบ ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องขอดูเอกสารสิทธิจากประชาชนในเขตพื้นที่ ที่ถือครองกรรมสิทธิ์ดังกล่าว เป็นราย ๆไป ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ไม่ให้รับความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ที่ไปขอตรวจสอบ และที่สำคัญขั้นตอนการทำแผนที่แม่บทมีความละเอียดและยุ่งยากมาก