คำรับรองการปฏิบัติราชการ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปีงบประมาณ  2547
  - เอกสารประกอบ 1
  - เอกสารประกอบ 2
  - เอกสารประกอบ 3

ปีงบประมาณ  2548
  - เอกสารประกอบ 1
  - เอกสารประกอบ 2
  - เอกสารประกอบ 3

ปีงบประมาณ  2549
  - เอกสารประกอบ 1
  - เอกสารประกอบ 2
  - เอกสารประกอบ 3

ปีงบประมาณ  2550
- รายงานผลการรับรอง
การปฏิบัติราชการ
       - รอบ 6 เดือน
       - รอบ 9 เดือน
       - รอบ 12 เดือน

ปีงบประมาณ  2551
- รายงานผลการรับรอง
การปฏิบัติราชการ
       - รอบ 6 เดือน
       - รอบ 9 เดือน
       - รอบ 12 เดือน

ปีงบประมาณ  2552
- รายงานผลการรับรอง
การปฏิบัติราชการ
       - รอบ 6 เดือน
       - รอบ 9 เดือน
       - รอบ 12 เดือน

ปีงบประมาณ  2553
- รายงานผลการรับรอง
การปฏิบัติราชการ
       - รอบ 6 เดือน
       - รอบ 9 เดือน
       - รอบ 12 เดือน

ปีงบประมาณ  2554
- รายงานผลการรับรอง
การปฏิบัติราชการ
       - รอบ 6 เดือน
       - รอบ 9 เดือน
       - รอบ 12 เดือน