ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีจุดมุ่งหมาย  เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน
และนำไปพิจารณาช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน


     
   หากท่านมีเรื่องทุกข์ร้อน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ท่านสามารถร้องเรียน ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

ช่องทางการร้องเรียน

   
1    ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง
   เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง
   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77000
2    ส่งไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง เรียน นายอำเภอ หรือ ปลัดอำเภอ ได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมประจำอำเภอ ทุกแห่ง
3    ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง ถึง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตู้ ปณ 101 ปทจ.ประจวบคีรีขันธ์
4    ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-3260-3995 หรือ Hotline สป.มท. 64220
5    ร้องเรียนทาง E-mail khirikhan@thaimail.com
6    หรือเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   อาคารศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 1

 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ทำพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างเป็นทางการ 
เมื่อวันที่  1 ธันวาคม  2545 
ณ  อาคารศาลากลางจังหวัดหลังใหม่  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน