กระทรวงมหาดไทย    สำนักนายกรัฐมนตรี    กระทรวงยุติธรรม    กระทรวงกลาโหม    กระทรวงการคลัง    กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงแรงงาน    กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
กระทรวงคมนาคม    กระทรวงวัฒนธรรม    กระทรวงศึกษาธิการ    กระทรวงสาธารณสุข    กระทรวงอุตสาหกรรม    กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    สำนักงานอัยการสูงสุด   อำเภอ   เทศบาล    หน่วยงานอิสระ   หน่วยงานภาคองค์กรเอกชน  ระบบ Intranet 

ส่วนราชการ/ชื่อ website

e-mail

สถานที่ติดต่อ

กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานจังหวัด
www.prachuapkhirikhan.go.th

prachuap.office@gmail.com

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หลังใหม่)  ชั้น 2 

ที่ทำการปกครองจังหวัด
http://www.thainet/dopa77000

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หลังใหม่)  ชั้น 3

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด

http://www.prachuap.th.gs

-

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หลังใหม่) ชั้น 4

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
http://www.prachuap.cddweb.com

cddkirikhan@thai.com

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หลังใหม่) ชั้น 4

สำนักงานที่ดินจังหวัด
http://www.prachuapkhirikhan.go.th/pkn_land/index.htm

pkn_land@yahoo.com

ถนนประจวบคีรีขันธ์  ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 
โทร.0-3261-1211

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
http://www.dpt.go.th/prachuap

prachuap_dpt@yahoo.co.th

7 ถ.พิทักษ์ชาติ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  77000  โทร. 0-3260-1963

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
www.pea.co.th/peas1/prachuap

pea10041@hotmail.com

สำนักงานประปาประจวบคีรีขันธ์
www.pwa.co.th
- 58 ถ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
http://www.cdpm4.com/pkn/
cdpm4_pkn@hotmail.com สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ถ.สุขใจ อ.เมือง   77000   โทร. 0-3260-2061

Top

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
http://province.prd.go.th/prachuapkhirikhan

reso_9_4@hotmail.com

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หลังใหม่) ชั้น 1

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
http://www.prachuap.onab.go.th

 

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หลังใหม่) ชั้น 5

Top

กระทรวงยุติธรรม

เรือนจำจังหวัด

http://www.geocities.com/prachuap_prison/

prachuappison1@hotmail.com

6 ถ.ประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  77000
โทร. 0-3261-1159

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด

prachuab@probation.go.th

22/6 ซ.ปิ่นอนุสรณ์ 6 ถ.สวนสน ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  77000

สำนักงานบังคับคดีจังหวัด

19 ถ.มหาราช ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

Top

กระทรวงกลาโหม

กองบิน  53 กองพลบินที่ 4
http://www.wing53.rtaf.mi.th

wing007@mail.rtaf.mi.th

กองบิน 53 กองพลบินที่ 4 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 0-3261-1031

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 9
www.geocities.com/pentagon/bunker/7782/index.html

wangtong09@yahoo.com

กองพลพัฒนาและพิทักษ์ทรัพยากร
www.rta.mi.th/26400u
26400u@rta.mi.th กองพลพัฒนาและพิทักษ์ทรัพยากร
ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย
อ.หัวหิน 77110

สัสดีจังหวัด

Top

กระทรวงการคลัง

สำนักงานคลังจังหวัด
http://klang.cgd.go.th/pkn

pkn@cgd.go.th

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หลังใหม่ ชั้น 1)

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
www.treasury.go.th/webprovice/prachuab/indexp.htm

rtpkk@treasury.go.th

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
http://www.pkkexcise.th.gs

prajuab@excise.go.th

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังเก่า ชั้น 1

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
http://www.rd.go.th/prachuapkhirikhan

general.prachuap@rd.go.th

63/2 ถ.สุขใจ ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
www.customs.go.th

customs_prachuap@thaimail.com

195 ถ.ปิ่นอนุสรณ์  ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  77000

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาประจวบคีรีขันธ์
www.ghb.co.th

info88@ghb.co.th

49 ถ.ประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

ธนาคารออมสิน สาขาประจวบคีรีขันธ์

 

5 ถ.ก้องเกียรติ ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  77000

ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขัน์

 

200 ถ.พิทักษ์ชาติ ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  77000

Top

กระทรวงพาณิชย์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
http://pcoc.moc.go.th/pcocsys/module.aspx?pv=77

pk_comoffice@prachuab.net
pk_ops@moc.go.th

61 ถ.สุขใจ อ.เมือง โทร. 0-3261-1380

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
http://www.dbd.go.th/sites/prachuapkhirikhan/index.phtml?provid=77

prachuap@dbd.go.th

61 ถนนสุขใจ ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

สำนักงานการค้าภายในจังหวัด
http://www.dit.go.th/prachuapkhirikhan/Index.asp?deptid=70

prachuap@dit.go.th 

61 ถ.สุขใจ อ.เมือง โทร. 0-3260-2263

สำนักงานประกันภัยจังหวัด

http://web.thaicool.com/doiprachuap

Prachuapkhirikhan@doi.go.th

61 ถนนสุขใจ ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000   โทร.  0-3260-3718

Top

กระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัด
http://prachuap.mol.go.th

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
www.geocities.com/labourprachuap

pjk.@labour.go.th

63/1 ถ.สุขใจ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  77000

สำนักงานจัดหางานจังหวัด
www.doe.go.th/prachuap

pkn@doe.go.th 

ถ.สุขใจ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  77000

สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
http://web2.sso.go.th/prachuap/

prachuap@sso.go.th

73/15  ถ.สุขใจ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  77000

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
http://www.prachuapskill.net

 

prachuapskill@prachuapskill.org

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หมู่ 3 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง โทร. 0-3260-3197

Top

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
http://www.prachuapkhirikhan.m-society.go.th
prachuapkhirikhan@m-society.go.th ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  77000.
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
www.nikomprachuap.th.gs/
nicomprachuab@hunsa.com ที่ทำการนิคมสร้างตนเองจังหวัด ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  77210  โทร. 0-3255-4389
สถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์
www.prachuapchok.com
ubonwan@dsdw.go.th สถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์
ต.อ่าวน้อย อ.เมือง  77210
โทร. 0-3255-4388

Top

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัด
http://www.mots.go.th/prachuapkhirikhan/

mots_prachuap@yahoo.com

สนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์
77000  โทร. 0-3261-1543

สำนักงาน ททท. ภาคกลาง เขต 2
http://www.tat.or.th/central2

tatphet@tat.or.th

500/51  ถ.เพชรเกษม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  76120

Top

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
www.moac-info.net

moac_pkn@yahoo.com

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 2 (หลังเก่า)

สำนักงานเกษตรจังหวัด
http://prachuap.doae.go.th

prachup@doae.go.th / dem2000@thaimail.com

ถนนสละชีพ  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  77000

สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
http://210.246.196.13/ewt/prachuap/

cpd_prachuapkhirikhan@cpd.go.th

73 ถ.สุขใจ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  77000

สำนักงานประมงจังหวัด
www.fisheries.go.th/FPO-prachuap/

fpo-prachuap@dof.in.th

ถ.สวนสน ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  77000
โทร. 0-3260-2010

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
http://www.dld.go.th/pvlo_pkk/

pvlo_pkk@dld.go.th

63 ถ.สุขใจ ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  77000

สำนักงานป่าไม้จังหวัด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
http://geocities.com/alroprachuap

prachuapkhirikhan@alro.go.th

73/12 - 13  ถ.สุขใจ ซ.10 อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000     โทร. 0-3260-2287

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์
http://www.dld.go.th/nspk_pkk

nspk_pkk@dld.go.th

358 หมู่ 8 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
http://www.ldd.go.th  , http://www.ldd10.com

10 หมู่ 13 ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด

http://prachuapkhirikhan.cad.go.th/

cadpk@cad.go.th

275  ถ.ปิ่นอนุสรณ์  อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  77000

โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์

2 หมู่ 13 ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี

 

ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย อ.ส.ค.ภาคใต้

pbplant@dpo.moac.thaigov.net

174 หมู่ 9 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  77120

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์
http://fisheries.go.th/cf-prachuap

cf-prachuap@dof.in.th

448 หมู่ 1 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 

Top

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
http://www.dnp.go.th

อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง
www.dnp.go.th
sintop_mor@dnp.go.th อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง ต.ห้วยยาง .อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีขันธ์ 77130
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
www.dnp.go.th
KUI_NP@HOTMAIL.COM อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อ.กุยบุรี

Top

กระทรวงคมนาคม

สำนักงานขนส่งจังหวัด
http://www.dlt.go.th/prachuab/index.htm

prachuap@dlt.go.th

199 ม.16 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  77000

ท่าอากาศยานหัวหิน
http://www.aviation.go.th

 

ถ.เพชรเกษม ต.บ่อฝ้าย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 3 ประจวบคีรีขันธ์
http://www.md.go.th

md3_prachuapkhirikhan@hotmail.com

275/1 ถ.สวนสน ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  77000
โทร. 0-3260-3929

สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด

http://www.dor.go.th/~prachuap

prachuapkhirikhan@dor.go.th

204 ม.16 บ้านหนองกุ่ม อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  77210

แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
http://www.doh.go.th

doh1310@doh.go.th

ถนนเพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

สำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)
http://www.doh.go.th/dohweb/index.html
  ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

Top

กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
http://www.geocities.com/prachuab_culture

prachuab@maildozy.com

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 5
โทร. 0-3260-4307

Top

กระทรวงศึกษาธิการจังหวัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต1
http://www.area.obec.go.th/prachuapkhirikhan1

239/1 ม.2 บ้านหนองหิน ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  77000

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2
http://area.obec.go.th/prachuapkhirikhan2/

prachuap2@obec.go.th

ถ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  77120

สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด
http://www.ge.go.th/prachuab

สนง.สามัญศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ถนนสละชีพ อ.เมือง 77000
โทร. 0-3261-1769

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

psecprachupkhirkhan@obec.go.th

ภายใน สนง.เร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.โรงเก็บรถเดิม) ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
http://www.nfe.go.th/waghor

waghor@prachuab.net

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
http://www.kkw.rmutr.ac.th

 

ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  77110

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด

nfepk@hotmail.com

22 ถ.ปิ่นอนุสรณ์ ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  77000

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
http://www.bspc.ac.th

 

ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  77230

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

www.pktc.ac.th

prachuap_pktc@hotmail.com

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  77000
โทร. 0-3261-1130 ต่อ 123

 Top

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
http://www.peko.moph.go.th

Pho7701@health2.moph.go.th

เลขที่ 9 ถ.ก้องเกียรติ อ.เมืองฯ  77000

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

Top

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
 www.m-industry.go.th

prachuap_industry@hotmail.com

285 ถนนปิ่นอนุสรณ์ อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000   โทร. 0-3261-1030

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฯ
http://www.smebank.co.th

Top

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์
http://www.tmd.go.th/

s48500@metnet.tmd.go.th

เลขที่ 239 ถนนปิ่นอนุสรณ์  อ.เมืองฯ  77000
โทร. 0-3255-0985 , 0-3260-2020

สำนักงานสถิติแห่งชาติ
http://www.pchkkhan.nso.go.th

pchkkhan@nso.go.th

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4 อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

Top

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สถานีตำรวจภูธรจังหวัด
http://www.pkn.police7.go.th/

P7_PJ@yahoo.com

15 ถ.ก้องเกียรติ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  77000

สถานีตำรวจภูธรอำเภอหัวหิน
www.huahin.police7.go.th
   
สถานีตำรวจภูธรอำเภอปราณบุรี
www.pranburi.police7.go.th
   
สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอสามร้อยยอด
www.sry.police7.go.th
   
สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุยบุรี
www.kuiburi.police.go.th
   
สถานีตำรวจภูธรอำเภอทับสะแก
www.tubsakae.police7.go.th
   
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน
www.bsp.police7.go.th
   
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพานน้อย
www.bspn.police7.go.th
   
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
www.mpkn.police7.go.th
   
สถานีตำรวจภูธรบ้านหนองพลับ
www.bnp.police7.go.th
   
สถานีตำรวจภูธรปากน้ำปราณ
www.pnp.police7.go.th
   
สถานีตำรวจภูธรสามกระทาย
www.skt.police7.go.th
   
สถานีตำรวจภูธรบ้านยางชุม
www.ych.police7.go.th
   
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
www.aon.police7.go.th
   
สถานีตำรวจภูธรคลองวาฬ
www.kw.police7.go.th
   
สถานีตำรวจภูธรห้วยยาง
www.huiyang.police7.go.th
   
สถานีตำรวจภูธรธงชัย
www.tch.police7.go.th
   

ด่านตรวจคนเข้าเมืองสิงขร

singkhon_imm3@hotmail.com

ด่าน ตม.สิงขร ม.6 ต.คลองวาฬ อ.เมือง 

สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 2  hw23@police.go.th 100 หมู่ 10 ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 bpp14@bpp.go.th 303 หมู่ 9 ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  77000
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 bpp145@bpp.go.th อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  77120
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 146 bpp146@bpp.go.th อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  77000
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147 bpp147@bpp.go.th อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  77230
สถานีตำรวจน้ำ 5 กองกำกับการ 4
http://www.marine.police.go.th
mrp4s5@mthai.com ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220

Top

สำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานอัยการจังหวัด
http://www.pcp.ago.go.th

pcp@ago.go.th

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หลังเก่า)

Top

หน่วยงานอิสระ

สำนักงานศาลยุติธรรม

ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
http://www.geocities.com/prachuapcourt/

ศาลแรงงานกลาง ประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัด
http://prachuapkhirikhan.ect.go.th

Prachuab@ect.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถนนสู้ศึก อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โทรศัพท์ 0 3260 3573

องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
http://www.prachuap.info/

 

Top

อำเภอ

Top

เทศบาล

เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ
http://kumnirdmun.org

kumnird@thaimail.com

สนง.เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน 77140

เทศบาลเมืองหัวหิน
http://www.huahin.go.th

info@huahin.go.th

114 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  77110
โทร. 0-3251-1047 ,0-3222-3224

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
http://www.prachuapcity.cjb.net

สนง.เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 10 ถนนสู้ศึก อ.เมือง โทร. 0-3261-1150 , 0-3260-1413-4

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
http://www.klongwanmun.com

klongwanmun@hunsa.com

เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย
http://www.sapannoy.thaicity.com

190 ม.4 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ  77170

เทศบาลตำบลร่อนทอง
www.geocities.com/rongthong11
rongtong11@yahoo.com สำนักงานเทศบาลตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77230
เทศบาลตำบลทับสะแก
www.geocities.com/tsk_municipality
- -
เทศบาลตำบลหนองพลับ
http://www.geocities.com/stnongplab
- -
เทศบาลตำบลปราณบุรี
http://www.pranburicity.go.th
- สำนักงานเทศบาล ต.ปราณบุรี ถ.เพชรเกษม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  77120
โทร. 0-3254-2082
เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ
www.pnp.go.th
- สำนักงานเทศบาล ต.ปากน้ำปราณ
ถ.ผาสุกวนิช  77220   โทร. 0-3263-1660
เทศบาลตำบลไร่เก่า raikao_tassaban@thaimail.com สำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า
กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์  77180  โทร. 0-3268-9014

Top

องค์การบริหารส่วนตำบล

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก
www.bonok.go.th

info@bonok.go.th

ที่ทำการ อบต.บ่อนอก ถ.รพช.บ่อนอก-ปากคลองเกลียว 77210  
โทร. 0-3261-9016

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก
www.kohlak.net
- 169  หมู่ 3 ถ.เพชรเกษม-หนองขาม  77000   โทร. 0-3260-3689
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ
www.paknampran.go.th
- ที่ทำการ อบต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม

http://geocities.com/obtnongtatam

- ที่ทำการ อบต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี  โทร. 0-3260-2915

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
www.geocities.com/hinlexfai77110

hinlexfai77110@yahoo.com 223 หมู่ 4 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  77110

องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี
http://www.tambonpranburi.go.th

   

Top

 

หน่วยงานภาคองค์กรเอกชน

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
http://www.geocities.com/redcross_prachuap

redcross_prachuap@thai.com

สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000  โทร. 0-3260-2497