ประชากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

        ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีประชากรรวมทั้งสิ้น 484,051 คน เป็นชาย 246,101 คน เป็นหญิง 237,950 คน (ประกาศสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง) อัตราการเพิ่มของประชากร ร้อยละ 1.20 ความหนาแน่นของประชากร 22 คน/ตารางกิโลเมตร สำหรับอำเภอที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มีจำนวน 87,105 คน รองลงมา ได้แก่ อำเภอหัวหิน มีจำนวน 75,761 คน และอำเภอปราณบุรี มีจำนวน 75,100 คน สำหรับอำเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุด คือ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 105 คน/ตร.กม. รองลงมา ได้แก่ อำเภอทับสะแก 100 คน/ตร.กม อำเภอปราณบุรี 98 คน/ตร.กม อำเภอหัวหิน 90 คน/ตร.กม.

 

ตารางแสดงประชากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำแนกรายอำเภอ  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545

ลำดับ

 

รายชื่อ อำเภอ / กิ่งอำเภอ / เทศบาล

จำนวนราษฎร

ชาย

หญิง

รวม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เมืองประจวบคีรีขันธ์
ปราณบุรี
บางสะพาน
หัวหิน
ทับสะแก
กุยบุรี
บางสะพานน้อย
กิ่งอำเภอสามร้อยยอด
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
เทศบาลตำบลหัวหิน

34,585
42,469
35,234
16,845
26,780
20,229
17,440
23,135
8,901
20,483

34,211
32,631
34,688
16,818
27,024
20,917
16,987
23,651
9,408
21,615

68,796
75,100
69,922
33,663
53,804
41,146
34,427
46,786
18,309
42,098

 

รวม

246,101

237,950

484,051

                         ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  เมนูหลัก