แบบรายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำเดือน ....................................

 

ชื่อส่วนราชการที่จัดซื้อจัดจ้าง  .............................................  ที่ ปข ................. , ที่ (ส่วนราชการ) .......................

 

วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน..........................................................................................................................................

 

ชื่องาน  / โครงการ  ที่จะจัดซื้อจัดจ้าง .....................................................................................................................

 

วิธีการจัดซื้อ  จัดจ้าง

 

                £          โดยวิธีประกวดราคา

                £          โดยวิธีการประมูลอิเล็กทรอนิกส์

วัน / เดือน / ปี ที่ประกาศ ..........................................................................................................................

วัน/ เดือน / ปี ที่ให้ / ขาย แบบ ..................................................................................................................

 

                                เริ่มตั้งแต่วันที่ ..............................................................................................................................

 

                                สิ้นสุดวันที่ ..................................................................................................................................

วัน / เดือน / ปี  ที่ยื่นซอง

 

                                เริ่มตั้งแต่วันที่ ..............................................................................................................................

 

                                สิ้นสุดวันที่ ..................................................................................................................................

วัน / เดือน / ปี  ที่เปิดซอง

 

                                วันที่ .............................................................................................................................................

วิธีการเผยแพร่ประกาศ

                ปิดประกาศ    ที่ทำการ

                ส่งไปประกาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

                ประกาศในหนังสือพิมพ์

                ส่งไปกรมประชาสัมพันธ์

                ส่งไป  อ.ส.ม.ท.

£  ส่งศูนย์รวมข่าวประกวดราคา

                ลงใน  Website  ของหน่วยงาน

                ลงใน  Website  ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง  ( WWW.gprocurement.go.th. )

                ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

                ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่  12

                ส่งให้ผู้มีอาชีพขาย / รับจ้าง /  จำนวน ...........ราย

                ส่งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  อำเภอ .............................  จังหวัด ......................................

                จำนวน ................. ราย

                วิธีอื่น ๆ  ( ระบุ ) ............................................................................................................

จำนวนผู้ขอรับแบบ  /  ซื้อแบบ  จำนวน ............................................. ราย

จำนวนผู้เสนอราคาทั้งหมด        จำนวน ............................................. ราย

จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นหรือข้อมูลด้านเทคนิค ( ถ้ามี )

จำนวน .....................................  ราย

                วงเงินงบประมาณ                              จำนวน ........................................................... บาท

                                ราคาที่ประมูลได้หรือราคาที่ตกลงทำสัญญา  จำนวน .........................................................บาท

                                ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง  ที่ชนะการประกวดราคา / ชนะการประมูล

 

                ประเภทผู้ขาย

                                                ชื่อผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ( บุคคล ) ..........................................................................................

                                                ชื่อผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ( นิติบุคคลในประเทศ ) ...................................................................

ชื่อผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ( นิติบุคคลต่างประเทศ ) .................................................................

 

                ที่อยู่  เลขที่ ................. หมู่ที่ .......................... ตรอก.......................ซอย ..................................................

ถนน ................................................................ตำบล ............................................ อำเภอ .....................................

จังหวัด ............................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................................................

โทรศัพท์ .......................................โทรสาร .......................................อีเมล์ ...........................................................

เว็บไซต์ ...........................................................................................

                                การร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

                                                ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

                                                มีและรายงานให้จังหวัดทราบแล้ว

                                                มีแต่ไม่ได้รายงานให้จังหวัดทราบ

                                                เนื่องจาก ........................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

 

หมายเหตุ ...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

( ลงชื่อ )  ...................................................................

               ( ..............................................................)

หัวหน้าส่วนราชการ ................................................................