แผนยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

วิสัยทัศน์จังหวัด  (Vision)

        เป็นเมืองหลวงการผลิตและแปรรูปสับปะรดส่งออก เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเหล็กที่ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองตลาด ภายในประเทศ  และเป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวและสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

กลยุทธ์

โครงการ

1. ทำประจวบคีรีขันธ์ให้เหมาะแก่การเป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับ
ครอบครัวและสุขภาพ
 

1.1  เพิ่มรายได้จากการบริการและการท่องเที่ยว

 

1.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว

3

1.1 การสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่
 

1.1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
 บริเวณชายฝั่งอ่าวไทยด้านตะวันตก 

1.1.2 โครงการหมู่บ้านวัฒนธรรมไทย  

1.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว

4.5  

1.2 การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเดิมให้
มีความยั่งยืน
 

 

1.2.1 โครงการบริหารและจัดการงานวัฒนธรรม
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.2.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งจิตรกรรม
ฝาผนัง 3 พันปีบริเวณทุ่งสามร้อยยอด

1.2.3 โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและป้าย
สื่อความหมายในแนวเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

1.2.4 โครงการก่อสร้างถนนสายลาดยางเข้าแหล่ง
ท่องเที่ยวและชายแดนสิงขร

1.2.5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว

1.2.6  โครงการสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางเข้าแหล่ง
 ท่องเที่ยว

1.2.7 โครงการจัดทำป้ายบอกทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว

1.3 การรักษาความ     ปลอดภัยและมาตร  
ฐานการให้บริการ

1.3.1 โครงการความปลอดภัยด้านอาหาร 
(Food  Safety)

1.3.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาแพทย์แผนไทย

1.3.3 โครงการพัฒนามาตรฐานผู้ประกอบการด้าน
 การท่องเที่ยว

1.3.4 โครงการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

1.4 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่  

1.4.1 โครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ

1.4.2 โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
ของจังหวัด

2. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปสับปะรดและ
มะพร้าวที่ได้มาตรฐานในการส่งออก

2.1  การผลิตและการแปรรูปสับปะรดได้รับการพัฒนาคุณ
ภาพที่ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดและเพิ่มมูลค่าการ
ส่งออก
 

2.1.1 ร้อยละของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดที่ผ่านการประเมิน
ความพร้อมของ
จังหวัดที่เข้าสู่กระบวนการรับรอง
ระบบการจัดการคุณภาพพืช
:สับปะรด  (GAP 
สับปะรด
)  

10

2.1 พัฒนาเกษตรกร
ให้มี
ศักยภาพด้านการ
ผลิตสับปะรด

2.1.1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
          ผลิตสับปะรดให้แก่เกษตรกร

2.1.2  โครงการปรับปรุง  บำรุงดิน
          ด้วยปุ๋ยอินทรีย์

2.1.2 จำนวนที่เพิ่มขึ้นของโรงงานแปรรูปสับปะรดในจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาผ่านการ
รับรองมาตรฐานสากล

4

 

2.2 พัฒนาผู้ประกอบ
การ
ให้มีศักยภาพด้าน
การแปรรูปสับปะรด
 

2.2.1 โครงการสนับสนุนการพัฒนา
         โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
         สับปะรดสู่มาตรฐานสากล  
2.1.3 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์
สับปะรดแปรรูป
 

10

2.3 แสวงหาตลาดใหม่โดยการนำผู้ประกอบการเดินทางไปเจรจากับผู้ประกอบการในต่างประเทศ   2.3.1 โครงการส่งเสริมการตลาดและเจรจา
         ธุรกิจสับปะรดในต่างประเทศ  
2.2 การผลิตและแปรรูปมะพร้าวได้
รับการพัฒนา
คุณภาพสูงขึ้น
2.2.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว
นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติ  

5

 

2.4 พัฒนาเกษตรกรให้
มีศักยภาพด้านการผลิต มะพร้าว

 

2.4.1โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต         
         มะพร้าวให้แก่เกษตรกร

2.4.2 โครงการปรับปรุงบำรุงดินด้วย
         ปุ๋ยพืชสด / ปุ๋ยอินทรีย์

2.4.3 โครงการป้องกันและกำจัดการ
         ระบาดของแมลงดำหนาม

2.2.2 จำนวนโรงงาน แปรรูปมะพร้าวที่ได้รับ
การพัฒนาผ่านการรับรองมาตรฐานสากล
 

1

 

2.5 พัฒนาผู้ประกอบ
การให้มีศักยภาพด้าน
การแปรรูปมะพร้าว  
2.5.1 โครงการสนับสนุนการพัฒนา
         โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปมะพร้าว
         สู่มาตรฐานสากล
2.5.2 โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
         ด้านการแปรรูปมะพร้าว
3. พัฒนาสังคมและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
3.1 ประชาชนในจังหวัดได้รับการยกระดับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   3.1 ร้อยละที่ลดลงของครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.  

25%

 

3.1ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การแก้ปัญหาของชุมชน
 

3.1.1 โครงการเวทีประชาคมครัวเรือนที่มีรายได้
  ต่ำกว่าเกณฑ์  จปฐ. ในปี 2547   
  เพื่อแก้ไขปัญหาโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
 

3.1.2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพแก่
 ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.

3.1.3 โครงการเพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนจนใน
 การพัฒนาทักษะเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ

3.1.4 โครงการบริการพัฒนาฝีมือแรงงานแก่แรงงาน
  ใหม่และผู้ว่างงาน

3.1.5 โครงการบริการฝึกยกระดับฝีมือแก่แรงงานใน
  สถานประกอบการ

3.1.6 โครงการบริการฝึกเสริมทักษะแก่แรงงานใหม่
  และแรงงานที่ต้องการปรับเปลี่ยนอาชีพ

3.1.7 โครงการจัดทำแผนชุมชน

3.1.8 โครงการ  SML  

3.2 จำนวนผลิตภัณฑ์ OTOPที่ได้รับมาตรฐาน 
(มผช., อย. Q และ
HALAL ) เพิ่มขึ้น

36 ผลิตภัณฑ์

 

3.2 ส่งเสริมและพัฒนา OTOP  ที่มีศักยภาพให้เป็น SMEs

3.2.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
    การตลาด
OTOP สู่ตลาดสากลเชิงบูรณาการ
 

3.3 จำนวนผู้ไม่มีหลักประกันด้านสุขภาพได้รับสิทธิ์บัตรประกันสุขภาพ

18,000
ราย
 

3.3 สร้างความครอบ
คลุมหลักประกันสุขภาพ
 

3.3.1 โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

3.4 ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและต่อเนื่อง

83

 

3.4 การสร้างโอกาส
ทางการศึกษา

3.4.1 โครงการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของ
   สังคมมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน  
   และจัดการศึกษา
 

3.4.2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้
   นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน
 

3.4.3 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับ
   มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมตอนปลาย
 

3.4.4 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
   ให้ประชาชน
 

3.4.5 โครงการสร้างโอกาสการศึกษาในระดับ
   อุดมศึกษา
(สนับสนุนให้จัดตั้งหรือขยายวิทยาเขต
   มหาวิทยาลัยของรัฐในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
)
 

4. พัฒนาสภาพ
แวดล้อมชายฝั่งและ
สิ่งแวดล้อมเมือง

4.1ฟื้นฟูระบบนิเวศเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ ชายฝั่ง  และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง  

4.1 จำนวนพื้นที่ป่า
ชายเลนที่ได้รับการฟื้นฟูและบำรุงรักษา
 

50 ไร่

 

4.1 ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อมแบบบูรณาการ
ทั้งภาครัฐและเอกชน

(ชายฝั่ง ขยะ คุณภาพ
น้ำ
ป่า ฯลฯ)

4.1.1 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน

4.1.2 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ตามแนว
   พระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
   พระบรมราชินีนาถ  

4.1.3 โครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
   (ปะการรังเทียม)
 

4.1.4 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง
    ทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
 

4.1.5 โครงการกำจัดขยะและรักษาคุณภาพ
    ของทรัพยากรธรรมชาติ  โดยองค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่น
 

4.2 จำนวนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง  

3  เทศบาล

4.2 การพัฒนาเมือง
น่าอยู่

4.2.1 โครงการเมืองน่าอยู่  ชุมชนน่ามองจังหวัด
    ประจวบคีรีขันธ์

5. การเพิ่มขีดความ    สามารถของการพัฒนา อุตสาหกรรมเหล็กและ พัฒนาระบบการขนถ่ายสินค้า  (Logistic)

5.1 เพิ่มรายได้จากอุตสาหกรรมเหล็ก
และพัฒนาระบบการ

ขนถ่ายสินค้า

5.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากอุตสาหกรรมเหล็ก

5

5.1 สร้างและปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุนอุตสาห-
กรรมเหล็กและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง

5.1.1 โครงการก่อสร้างถนนเพชรเกษม
 บ้านคลองลอย
 

5.1.2 โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมชนอำเภอ
  บางสะพานและจัดหาน้ำเพื่อสนับสนุนการ
 เกษตรและอุตสาหกรรมเหล็ก
 

5.1.3 โครงการสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านคลองลอย

5.2 ส่งเสริมการขยาย
กำลังการผลิตอุตสาห-
กรรมเหล็ก

5.2.1 โครงการขยายกำลังการผลิตอุตสาหกรรมเหล็ก  

5.2.2 โครงการสนับสนุนและให้บริการด้านจด
 ทะเบียนเครื่องจักรและ  พรบ
.ต่าง ๆ    
 
ด้านการลงทุนให้สะดวกและรวดเร็ว
 

5.3 ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ท่าเรือและ
การขนส่งทางน้ำ
 
5.3.1 โครงการส่งเสริมการขนส่งชายฝั่งทะเล  

5.4  สร้างความ
เข้าใจการพัฒนาฯ กับชุมชนที่เกี่ยวข้อง

5.4.1 โครงการปลูกป่าและอนุรักษ์สัตว์น้ำพื้นที่อำเภอ
 บางสะพาน
 

5.4.2 โครงการสนับสนุนการประกอบอาชีพวิสาหกิจ
  ชุมชน  อำเภอบางสะพาน
 

5.4.3 โครงการพัฒนาการผลิตให้ได้มาตรฐานตาม
  มาตรฐานสากล
 

5.4.4 โครงการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มี
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาห-
 กรรมเหล็ก
 

5.4.5 โครงการจัด  Zoning  เพื่อการอุตสาหกรรม  
 และระบบขนถ่ายสินค้า

 

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์จังหวัด  

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์   (Strategic  Issues)

เป้าประสงค์   (Goals)

1. ทำประจวบคีรีขันธ์ให้เหมาะแก่การเป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับ
ครอบครัวและสุขภาพ

1.1  เพิ่มรายได้จากการบริการและการท่องเที่ยว  

2. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปสับปะรดและมะพร้าว
ที่ได้มาตรฐานในการส่งออก

2.1  การผลิตและการแปรรูปสับปะรดได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ที่ได้มาตรฐานตรงความ
ต้องการของตลาดและเพิ่มมูลค่าการส่งออก  

2.2  การผลิตและแปรรูปมะพร้าวได้รับการพัฒนาคุณภาพสูงขึ้น

3. พัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

3.1  ประชาชนในจังหวัดได้รับการยกระดับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4. พัฒนาสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลและ สิ่งแวดล้อมเมือง

4.1  ฟื้นฟูระบบนิเวศ  เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำชายฝั่ง และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง

5. การเพิ่มขีดความสามารถของการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก
และพัฒนาระบบการขนถ่ายสินค้า  (Logistic)

5.1  เพิ่มรายได้จากอุตสาหกรรมเหล็กและพัฒนาระบบการขนถ่ายสินค้า  

       
เป้าประสงค์และตัวชี้วัด

 

เป้าประสงค์   (Goals)

ตัวชี้วัด (KPIs)

ข้อมูลพื้นฐาน (Baseice  Dats)

เป้าหมาย (Targets)

ปี 45

ปี 46

ปี 47

ปี 48-51

ปี 48

ปี 49

ปี 50

ปี 51

1. เพิ่มรายได้จากการริการและการท่องเที่ยว

1.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว  

8,000  ล้านบาท

7,629.83  ล้านบาท

6,089.80  ล้านบาท (9  เดือน)

12

3

3

3

3

1.2  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว
 

1,784,298  คน

1,906,117  คน

1,450,255  คน  
(9 เดือน)

18

4.5

4.5

4.5

4.5

2. การผลิตและการแปรรูปสับปะรดได้รับการพัฒนาคุณภาพที่ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดและเพิ่มมูลค่าการส่งออก  

2.1 ร้อยละของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัด
ที่ผ่านการประเมินความพร้อมของจังหวัดที่เข้าสู่กระบวนการรับรองระบบ
การจัดการคุณภาพพืช
:สับปะรด(GAP สับปะรด)
 

-  เกษตรกรผู้ปลูก
   สับปะรดในจังหวัด  จำนวน 7,150 ราย
 
-  ยังไม่ได้รับการ
รับรองฟาร์ม
(GAP สับปะรด)
 

-  เกษตรกรผู้ปลูก
   สับปะรดในจังหวัด  จำนวน 7,150 ราย
 
-  ยังไม่ได้รับการ
   รับรองฟาร์ม
   (GAP สับปะรด)
 

-  เกษตรกรผู้ปลูก
สับปะรดในจังหวัด
จำนวน 8,658 ราย
 
-  ยังไม่ได้รับการรับรองฟาร์ม (GAP สับปะรด)
 

100

12

25

25

38

2.2  จำนวนที่เพิ่มขึ้นของโรงงานแปรรูปสับปะรดในจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาผ่านการรับรองมาตรฐานสากล

 

- -

จำนวนโรงงานแปรรูปสับปะรดทั้งหมด 32โรง  แยกเป็น  
- รง.ที่ผ่าน ISO 
  12 โรง
- รง.ที่ผ่าน HACCP
  13 โรง
- รง.ที่ผ่าน GMP  
  13 โรง
- รง.ที่ผ่าน HALAL
   4 โรง
โดยมีโรงงานที่ยังไม่
ผ่านระบบฯ 
19  โรง

16

4

4

4

4

2.3 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรูป  

-

9,520.30  ล้านบาท   10,583.26  ล้านบาท  

40

10 10 10 10
3. การผลิตและแปร
รูปมะพร้าวได้รับการพัฒนาคุณภาพสูงขึ้น

3.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรผู้ปลูก
มะพร้าวนำเทคโนโลยีไปปฏิบัติ
 

- จำนวนเกษตรกร
13,150 ราย  
- พท
. เก็บเกี่ยว  433,679 ไร่
 
- จน.ผลผลิต 390.31
ล้านผล/ปี  

- จำนวนเกษตรกร 11,875 ราย  
- พท. เก็บเกี่ยว  440,146 ไร่
 
- จน.ผลผลิต 389.66 ล้านผล/ปี

- จำนวนเกษตรกร 11,742 ราย  
- พท. เก็บเกี่ยว  403,851 ไร่
 
- จน.ผลผลิต 378.69
ล้านผล / ปี

20 5

5

5 5
 

3.2 จำนวนโรงงาน
แปรรูปมะพร้าวที่ได้
รับการพัฒนาผ่าน
การรับรองมาตรฐาน

โรงงานทั้งหมด 27 โรง  
- รง.ผลิตกะทิ 1 โรง
- รง.หีบน้ำมันมะพร้าว   3 โรง
-รง.สางเส้นใยมะพร้าว  23 โรง
โรงงานทั้งหมดยังไม่มีการจัดทำมาตรฐาน
อุตสาหกรรม  

โรงงานทั้งหมด 27 โรง  
-รง.ผลิตกะทิ 1 โรง
-รง.หีบน้ำมันมะพร้าว  3 โรง
-รง.สางเส้นใยมะพร้าว   23 โรง
โรงงานทั้งหมดยังไม่มีการจัดทำมาตรฐาน
อุตสาหกรรม  

โรงงานทั้งหมด 27 โรง
-รง.ผลิตกะทิ 1 โรง
-รง.หีบน้ำมันมะพร้าว 3 โรง
-รง.สางเส้นใยมะพร้าว 23 โรง
โรงงานทั้งหมดยังไม่มีการจัดทำมาตรฐาน
อุตสาหกรรม  

1

1

-

-

-

4. ประชาชนในจังหวัดได้รับการยกระดับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

4.1 ร้อยละที่ลดลงของครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.  

29,366
ครัวเรือน
 

23,057
ครัวเรือน
 

13,618
ครัวเรือน
 

100%
(13,618 ครัวเรือน)  

25% (3,405 ครัวเรือน)  

25%
(3,405 ครัวเรือน)  

25%
(3,405 ครัวเรือน)

25% (3,405
ครัวเรือน
)  

4.2 จำนวนผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับมาตรฐาน (มผช. , อย. , Q  และHALAL)  เพิ่มขึ้น  

-

-

- ผลิตภัณฑ์ OTOP 3-5 ดาว ทั้งหมด  128 ผลิตภัณฑ์
- ได้รับมาตรฐาน  รวม 47 ผลิตภัณฑ์
แยกเป็น
(มผช. 19,
HALAL 2, อย.25, Q 1)  

128 ผลิตภัณฑ์  

36 ผลิตภัณฑ์

36
ผลิตภัณฑ์
 

36
ผลิตภัณฑ์
 

20
ผลิตภัณฑ์
 

4.3 จำนวนของผู้ไม่มีหลักประกันด้านสุขภาพ ได้รับสิทธิ์บัตรประกันสุขภาพ  

จำนวนผู้มีบัตร
324,800 คน  

จำนวนผู้มีบัตร
346,777 คน

- จำนวนผู้มีบัตร   376,918  คน
- ผู้ไม่มีบัตร
  18,000 คน  

18,000 คน

18,000 คน  

ไม่มีข้อมูล  

ไม่มีข้อมูล  

ไม่มีข้อมูล  

4.4 ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและต่อเนื่อง  

71.94  

74.38

76.78

90

83 85 87 90
5. ฟื้นฟูระบบนิเวศ เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ
ชายฝั่งและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเมือง

5.1 จำนวนพื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับการฟื้นฟูและบำรุงรักษา

-

-

50 ไร่

200 ไร่

50 ไร่

50 ไร่

 50 ไร่

50 ไร่

5.2 จำนวนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง

-

-

3 เทศบาล

12 เทศบาล

3 เทศบาล

3 เทศบาล

3 เทศบาล

3 เทศบาล

6. เพิ่มรายได้จาก
อุตสาหกรรมเหล็ก

และพัฒนาระบบการขนถ่ายสินค้า

6.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากอุตสาหกรรมเหล็ก

41,741.33  ล้านบาท

51,756.08 
ล้านบาท

56,804.44 
ล้านบาท

20

5

5

5

5

          

เป้าประสงค์และกลยุทธ์จังหวัด

เป้าประสงค์  (Goals)

กลยุทธ์  (Strategies)

หน่วยงานรับผิดชอบ

1. เพิ่มรายได้จากการบริการและการท่องเที่ยว

 

1.1  การสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  

1.2  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีความยั่งยืน  

1.3  การรักษาความปลอดภัยและมาตรฐานการให้บริการ

1.4  การประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

1.  สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัด  

2.  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด  

3.  อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด  

4.  สนง.สาธารณสุขจังหวัด  

5.  ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬา  และนันทนาการจังหวัด  

6.  สนง.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ภาคกลาง เขต
2  

7.  ตำรวจภูธรจังหวัด  

8.  สถานีตำรวจท่องเที่ยว  (หัวหิน)  

9.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.  การผลิตและการแปรรูปสับปะรดได้รับการพัฒนาคุณภาพที่ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดและเพิ่มมูลค่าการส่งออก

 

2.1 พัฒนาเกษตรกรให้มีศักยภาพด้านการผลิตสับปะรด  

2.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพด้านการแปรรูป
สับปะรด  

2.3  แสวงหาตลาดใหม่โดยการนำผู้ประกอบการเดินทางไป
เจรจากับผู้ประกอบการในต่างประเทศ

สนง.เกษตรจังหวัด  

สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด  

สนง.พาณิชย์จังหวัด

3.  การผลิตและแปรรูปมะพร้าวได้รับการพัฒนาคุณภาพสูงขึ้น

3.1  พัฒนาเกษตรกรให้มีศักยภาพด้านการผลิตมะพร้าว  

3.2  พัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพด้านการแปรรูปมะพร้าว

1. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด  

2. สนง.เกษตรจังหวัด  

3. สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด

4.  ประชาชนในจังหวัดได้รับการยกระดับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา
       ของชุมชน  

4.2  ส่งเสริมและพัฒนา OTOP ที่มีศักยภาพให้เป็น SMEs  

4.3  สร้างความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ
4.4  การสร้างโอกาสทางการศึกษา

1. สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด  

2. ที่ทำการปกครองจังหวัด  

3. สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด  

4. สนง.พาณิชย์จังหวัด  

5. สนง.เกษตรจังหวัด  

6. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด  

7. สนง.สาธารณสุขจังหวัด  

8. สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  

9. สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  

10. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด  

11. อำเภอ / กิ่งอำเภอ  

12. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.  ฟื้นฟูระบบนิเวศ เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำชายฝั่งและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง

 

5.1  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
(ชายฝั่งขยะ คุณภาพน้ำ ป่า ฯลฯ)  

5.2  การพัฒนาเมืองน่าอยู่

1. สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.  

2. สนง.ประมงจังหวัด  

3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบฯ  

4. สนง.สาธารณสุขจังหวัด  

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6.  เพิ่มรายได้จากอุตสาหกรรมเหล็กและพัฒนาระบบการขนถ่ายสินค้า

6.1  สร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
       อุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  

6.2  ส่งเสริมการขยายกำลังการผลิตอุตสาหกรรมเหล็ก  

6.3  ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่าเรือและการขนส่งทางน้ำ  

6.4  สร้างความเข้าใจการพัฒนาฯ กับชุมชนที่เกี่ยวข้อง

1. สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัด  

2. โครงการชลประทานประจวบฯ  

3. บริษัทในเครือสหวิริยาฯ ร่วมกับหน่วยราชการ 

4. .ท่าเรือประจวบฯ  

5. .บางสะพาน  

6. สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด

 

กลยุทธ์จังหวัดและโครงการ

 

กลยุทธ์  (Strategies)

โครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.. 2548

1.1  การสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่

1.1.1  โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
บริเวณชายฝั่งอ่าวไทยด้านตะวันตก

-สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัด

-

1.1.2  โครงการหมู่บ้านวัฒนธรรมไทย

- สนง.วัฒนธรรมจังหวัด

-

1.2  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีความยั่งยืน

 

1.2.1  โครงการบริหารและจัดการงานวัฒนธรรม
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

- สนง.วัฒนธรรมจังหวัด

-

1.2.2  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งจิตรกรรม
ฝาผนัง
3 พันปี  บริเวณทุ่งสามร้อยยอด

- อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

-

1.2.3  โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและ
ป้ายสื่อความหมายในแนวเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

- อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

-

1.2.4 โครงการก่อสร้างทางลาดยางเข้าแหล่ง
ท่องเที่ยว และชายแดนด่านสิงขร

- สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัด

-

1.2.5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว

- อุทยานแห่งชาติในพื้นที่จังหวัด
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-

1.2.6 โครงการสร้าง /ปรับปรุงเส้นทางเข้าแหล่ง
ท่องเที่ยว

- สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัด
- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

-

1.2.7 โครงการจัดทำป้ายบอกทางเข้าแหล่ง
ท่องเที่ยว

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-

1.3  การรักษาความปลอดภัยและมาตรฐานการให้บริการ  

1.3.1 โครงการความปลอดภัยด้านอาหาร  (Food  Safety)

สนง.สาธารณสุขจังหวัด

-

1.3.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผน
ไทย
 

สนง.สาธารณสุขจังหวัด

-

1.3.3 โครงการพัฒนามาตรฐานผู้ประกอบการด้าน
การท่องเที่ยว

ศูนย์การท่องเที่ยว  กีฬา  และนันทนาการจังหวัด

-

1.3.4 โครงการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ตำรวจภูธรจังหวัด  

-

1.4  การประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่   1.4.1 โครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
 
สนง.ททท.ภาคกลางเขต  2  

-

1.4.2 โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
ของจังหวัด
ศูนย์การท่องเที่ยว  กีฬา  และนันทนาการจังหวัด  

-

2.1   พัฒนาเกษตรกรให้มีศักยภาพด้านการผลิตสับปะรด   2.1.1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
สับปะรดให้แก่เกษตรกร
 
สนง.เกษตรจังหวัด   -
2.2    พัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพด้านการแปรรูปสับปะรด 2.1.2 โครงการปรับปรุง บำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์   สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด -
2.2.1 โครงการสนับสนุนการพัฒนาโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดสู่มาตรฐานสากล
 
สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด -
2.3    แสวงหาตลาดใหม่โดยการนำผู้ประกอบการเดินทางไปเจรจากับผู้ประกอบการในต่างประเทศ 2.3.1 โครงการส่งเสริมการตลาดและเจรจาธุรกิจ
สับปะรดในต่างประเทศ
 
สนง.พาณิชย์จังหวัด   -
2.4  พัฒนาเกษตรกรให้มีศักยภาพด้านการผลิตมะพร้าว   2.4.1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
มะพร้าวให้แก่ เกษตรกร
 
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด   -
2.4.2 โครงการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด / ปุ๋ยอินทรีย์  

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด

-
2.4.3 โครงการป้องกันและกำจัดการระบาดของ
แมลงดำหนาม
 

สนง.เกษตรจังหวัด

-
2.5  พัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพด้านการแปรรูปมะพร้าว  

2.5.1 โครงการสนับสนุนการพัฒนาโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูป
มะพร้าวสู่มาตรฐานสากล  

สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด   -
2.5.2 โครงการส่งเสริมรัฐวิสาหกิจชุมชนด้าน
การแปรรูปมะพร้าว

สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด

-
3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาของชุมชน  

3.1.1 โครงการเวทีประชาคมครัวเรือนที่มีรายได้
ต่ำกว่าเกณฑ์
จปฐ. ในปี 2547เพื่อแก้ไขปัญหาโดย
กระบวนการมีส่วนร่วม
 

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด -
3.1.2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพแก่ ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.   สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด   -
3.1.3 โครงการเพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนจน
ในการพัฒนาทักษะเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ
 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด   -
3.1.4 โครงการบริการพัฒนาฝีมือแรงงานแก่
แรงงานใหม่และผู้ว่างงาน
 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด   -
3.1.5 โครงการบริการฝึกยกระดับฝีมือแก่แรงงาน
ในสถานประกอบการ
 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

-
3.1.6 โครงการบริการฝึกเสริมทักษะแก่แรงงาน
ใหม่และแรงงานที่ต้องการปรับเปลี่ยนอาชีพ
 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

-

3.1.7 โครงการจัดทำแผนชุมชน

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด   -
3.1.8 โครงการ  SML  

ที่ทำการปกครองจังหวัด

-
3.2 ส่งเสริมและพัฒนา  OTOP  ที่มีศักยภาพให้เป็น  SMEs 3.2.2  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การตลาด OTOP  สู่ตลาดสากลเชิงบูรณาการ

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
สนง
.อุตสาหกรรมจังหวัด
สนง
.พาณิชย์จังหวัด
สนง
.เกษตรจังหวัด

-
3.3  เร่งสร้างความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ 3.3.1 โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

สนง.สาธารณสุขจังหวัด

-

3.4  การสร้างโอกาสทางการศึกษา

3.4.1  โครงการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมใน การส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษา

สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์  เขต
1,2

-

3.4.2  โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน

สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์  เขต
1,2

-

3.4.3  โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมตอนปลาย

สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1,2

-
3.4.4   โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ประชาชน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด -

3.4.5  โครงการสร้างโอกาสการศึกษาในอุดมศึกษาในระดับอุดมศึกษา (สนับสนุนให้จัดตั้งหรือขยายวิทยาเขตมหาวิทยาลัยของรัฐในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1,2 -

4.1 ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชน       (ชายฝั่ง  ขยะ  คุณภาพน้ำ  ป่า  ฯลฯ)

4.1.1  โครงการฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด

-
4.1.2  โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ตามแนวพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ  72  พรรษา  พระบรมราชินีนาถ

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด

-
4.1.3  โครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล  (ปะการังเทียม)

สนง.ประมงจังหวัด

-

4.1.4  โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำชายฝั่งทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
ชายฝั่งประจวบฯ

-
4.1.5  โครงการกำจัดขยะและรักษาคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -
4.2  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 4.2.1  โครงการเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่ามองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สนง.สาธารณสุขจังหวัด

-
5.1 สร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
สนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรม  
ต่อเนื่อง

5.1.1  โครงการก่อสร้างถนนเพชรเกษม - บ้านคลองลอย

สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัด

-
5.1.2  โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมชนบางสะพานและจัดหาน้ำเพื่อสนับสนุนการเกษตรและอุตสาหกรรมเหล็ก โครงการชลประทานประจวบฯ -
5.1.3  โครงการสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านคลองลอย

โครงการชลประทานประจวบฯ

-

5.2   ส่งเสริมการขยายกำลังการผลิต       อุตสาหกรรมเหล็ก

5.2.1  โครงการขยายกำลังการผลิตเหล็ก

 

บริษัทในเครือสหวิริยาฯ

 

-

5.2.2  สนับสนุนและให้บริการด้านจดทะเบียนเครื่องจักรและ พรบ.ต่าง ๆ  ด้านการลงทุนให้สะดวกและรวดเร็ว

สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด

 

-

5.3   ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่าเรือและการขนส่งทางน้ำ

5.3.1  โครงการส่งเสริมการขนส่งชายฝั่งทะเล

บริษัทท่าเรือประจวบจำกัด

 

-
5.4   สร้างความเข้าใจการพัฒนาฯ  กับชุมชนที่เกี่ยวข้อง

5.4.1  โครงการปลูกป่าและอนุรักษ์สัตว์น้ำพื้นที่อำเภอบางสะพาน

บริษัทในเครือสหวิริยาฯ 
ร่วมกับหน่วยราชการ

-

5.4.2  โครงการสนับสนุนการประกอบอาชีพวิสาหกิจชุมชนอำเภอบางสะพาน

บริษัทในเครือสหวิริยาฯ 
ร่วมกับหน่วยราชการ

-
5.4.3  โครงการพัฒนาการผลิตให้ได้มาตรฐานตามมาตรฐานสากล

บริษัทในเครือสหวิริยาฯ 
ร่วมกับหน่วยราชการ

-

5.4.4  โครงการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก

บริษัทในเครือสหวิริยาฯ 
ร่วมกับหน่วยราชการ

-

5.4.5  โครงการจัด  Zoning  เพื่อการอุตสาหกรรมและระบบขนถ่ายสินค้า

บริษัทในเครือสหวิริยาฯ 
ร่วมกับหน่วยราชการ

-

 

ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ปีงบประมาณ  .. 2548

 

 

เป้าประสงค์
(Goals)

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

น้ำหนัก (ร้อยละ)

เป้าหมาย ปี 2548

ข้อมูลพื้นฐาน

เกณฑ์การให้คะแนน

ปี 2546

ปี 2547

1

2

3

4

5

1.  เพิ่มรายได้จากการบริการและการท่องเที่ยว 

1.1  การสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่
1.2  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เดิมให้ยั่งยืน
1.3  การรักษาความปลอดภัยและมาตร ฐานในการบริการ
1.4  การประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

1)  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว

 

3

7,629.83 ล้านบาท

6,089.80ล้านบาท
(9 เดือน)

1

1.5

2

2.5

3

2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว

3

4.5

1,906,117 คน

1,450,255คน (9 เดือน)

2.5

3

3.5

4

4.5

2.  การผลิตและการแปรรูปสับปะรดได้รับการพัฒนาคุณภาพที่ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดและเพิ่มมูลค่าการส่งออก

2.1พัฒนาเกษตรกร
ให้มี ศักยภาพด้านการผลิตสับปะรด

1)  ร้อยละของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดที่ผ่านการประเมินความพร้อมของจังหวัด ที่เข้าสู่กระบวนการรับรองระบบการจัดการคุณภาพพืช  : สับปะรด  (GAP สับปะรด)

 

10

เกษตรกร 7,150ราย
- ยังไม่ได้  
  รับ  GAP

- เกษตรกร   8,658 ราย
- ยังไม่ได้ 
  รับ GAP

2

4

6

8

10

2.2  พัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพด้านการแปรรูปสับปะรด

1)  จำนวนที่เพิ่มขึ้นของโรงงานแปรรูปสับปะรดในจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาผ่านการ รับรองมาตรฐานสากล

4

4

-

3 โรง

0

1

2

3

4

2.3  แสวงหาตลาดใหม่โดยการนำผู้ประกอบการเดินทางไปเจรจากับผู้ประกอบการในต่างประเทศ

1)  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรูป

2

10

9,520.30 ล้านบาท

10,583.26 ล้านบาท

2

4

6

8

10

3.  การผลิตและแปรรูป    มะพร้าวได้รับการ พัฒนาคุณภาพสูงขึ้น

3.1 พัฒนาเกษตรกร
ให้มี
ศักยภาพด้านการผลิต มะพร้าว

1)  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวนำเทคโนโลยีไปปฏิบัติ

5

 

เกษตรกร ทั้งหมด 11,875 ราย

เกษตรกร
ทั้งหมด
11,742 ราย

1

 

2

 

3

 

4

5

 

 

3.2  พัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพด้านการแปรรูปมะพร้าว

2)  จำนวนของโรงงานแปรรูปมะพร้าวในจังหวัดที่ได้รับการพัฒนา ผ่านการรับรอง       มาตรฐานสากล

1

-

-

0

-

-

-

1

 

4. ประชาชนในจังหวัดได้รับการยกระดับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาของชุมชน

1) ร้อยละที่ลดลงของครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์  จปฐ.

 

25%

23,057 ครัวเรือน

13,618
ครัวเรือน

17

19

21

23

25

4.2  ส่งเสริมและพัฒนา OTOP
ที่มีศักยภาพให้เป็น  SMEs

2)  จำนวนผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับมาตรฐาน (มผช., อย. Q และHALAL)เพิ่มขึ้น

5

36        ผลิตภัณฑ์

-

- ผลิตภัณฑ์
  OTOP
3-5  ดาว
ทั้งหมด  128ผลิตภัณฑ์
- ได้รับมาตรฐาน
  รวม 47 ผลิตภัณฑ์แยกเป็น (มผช. 19 ,HALAL 2, อย. 25 , Q 1)

28

30

32

34

36

4.3  สร้างความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ

3)  จำนวนของผู้ไม่มีหลักประกันด้านสุขภาพได้รับสิทธิ์บัตรประกันสุขภาพ

-

18,000  ราย

จำนวนผู้มีบัตร 346,777 คน

- จำนวนผู้มีบัตร   376,918 คน
- ผู้ไม่มีบัตร
  18,000 คน

10,000ราย

12,000ราย

14,000ราย

16,000 ราย

18,000 ราย

4.4  การสร้างโอกาสทางการ
ศึกษา

4)  ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและต่อเนื่อง

-

83

74.38

76.78

77

79

81

83

85

5.  ฟื้นฟูระบบนิเวศเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ
ชายฝั่ง  และสิ่งแวดล้อมเมือง

 

5.1 ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชน  (ชายฝั่ง  ขยะ 
คุณภาพน้ำ  ป่า  ฯลฯ)

1)  จำนวนพื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับการฟื้นฟูและบำรุงรักษา

 

-

50 ไร่

-

50 ไร่

10

20

30

40

50

5.2  การพัฒนาเมืองน่าอยู่

2)  จำนวนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง

-

3 เทศบาล

-

3 เทศบาล

1

2

3

4

5

6. เพิ่มรายได้จากอุตสาหกรรมเหล็กและ   พัฒนาระบบการขนถ่าย   สินค้า

6.1  สร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง

1)  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากอุตสาหกรรมเหล็ก

 

2

5

51,756.08 ล้านบาท

56,804.44 ล้านบาท

1

2

3

4

5

6.2  ส่งเสริมการขยายกำลังการ
ผลิตอุตสาหกรรมเหล็ก

                   

6.3  ส่งเสริมการใช้ประโยชน์      ท่าเรือและการขนส่งทางน้ำ

                   

6.4  สร้างความเข้าใจการพัฒนาฯ กับชุมชนที่       เกี่ยวข้อง

                   

          

น้ำหนักรวม

16

 

จุดแข็ง

จุดอ่อน

1.  มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย  ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  เชิงประวัติศาสตร์และเชิงสุขภาพ

2.  มีพื้นที่ปลูกสับปะรดมากที่สุดในประเทศ

3.  เป็นแหล่งแปรรูปผลผลิตการเกษตร (สับปะรด) เพื่อการส่งออก

4.  มีโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

5.  มีท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่

1.   ทรัพยากรชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม

2.   ขาดการประชาสัมพันธ์  สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการด้านการท่องเที่ยว

3.    มีถนนสายหลักเพียงสายเดียว  สภาพชำรุด  ไม่สะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง

4.   ขาดแหล่งน้ำขนาดใหญ่เพื่อการเกษตร  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว 

โอกาส

ภัยคุกคาม

1.  การจัดตั้งเขตการค้าเสรี (FTA) ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น ๆ จะช่วยขยายโอกาสในการส่งสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรไปขายยังตลาดต่างประเทศ

2.  ความตื่นตัวในเรื่องสุขภาพและความสนใจในการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ๆ เปิดโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบมากขึ้น

3.  โครงการเส้นทางลัดสู่ภาคใต้เป็นโอกาสสำหรับจังหวัดในเรื่องการท่องเที่ยวและเส้นทางส่งสินค้าสู่ท่าเรือน้ำลึกประจวบ

4.  พม่ามีโครงการก่อสร้างถนนจากมะริด- มูด่อง  เชื่อมกับด่านสิงขร  ทำให้การเปิดจุดผ่านแดนถาวรมีโอกาสเป็นไปได้ในอนาคต

1.    การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในภูมิภาคมีเพิ่มมากขึ้น 3

2.   ปัญหาการก่อการร้ายและโรคระบาด  ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว

3.    การแข่งขันทางการค้า  พืชผลการเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมในตลาดโลกเพิ่มมากขึ้น  ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร  และอุตสาหกรรม

4.   ปัญหาจากภัยธรรมชาติ

5.   ระบบการค้าเสรีอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเหล็ก

6.   ราคาพืชผลการเกษตรไม่แน่นอน