Member Login:     
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
 

 
 
 
ABOUT US
 
ข้อมูลหน่วยงาน
     
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดโดยให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขึ้นในจังหวัดเพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องทุกข์ ให้บริการข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการเสนอแนะนำของประชาชน และหน้าที่เป็นศูยน์บริการร่วม ณ ศูนย์ดำรงธรรม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หลังเก่า)
ช่องทางการให้บริการประชาชน
๑. ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
๒. ส่งไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง เรียน นายอำเภอ หรือ ปลัดอำเภอ ได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมประจำอำเภอ ทุกแห่ง
๓. ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง ถึง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตู้ ปณ๑๐๑ ปทจ.ประจวบคีรีขันธ์
๔. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๓๒๖๐-๓๙๙๑-๔ ต่อ ๖๓๘๑๓ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๒-๖๐๓๙๔๓
๕. ร้องเรียนทาง E-mail prachuapKhirikhan@moi.go.th
๖. หรือเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อาคารศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น ๒