Member Login:     
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
 

 
 
 
NEWS-NOTICE
 
ข่าว-ประกาศ
     
หัวข้อข่าว: ผู้ตรวจฯกรมโยธาธิการและผังเมืองตรวจศูนย์ดำรงธรรมประจวบฯ
เนื้อข่าว:
ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีประกาศให้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม เพื่อบริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 21 สิงหาคม 2557 ที่ห้องประชุมหว้ากอ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่าที่ร้อยตรีวัลลภ วัชรอำมาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมคณะ เข้าพบเพื่อหารือและปรึกษาข้อราชการกับนายสมมิตร ศิลป์ประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายปราโมทย์ สำเภาเงิน ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางอำพัน รุ่งแจ้ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โยธาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรม ได้แก่ โครงสร้าง/ภารกิจ , ผลการดำเนินงาน , งานรับเรื่องร้องเรียน , งานบริการเบ็ดเสร็จ , งานบริการข้อมูลข่าวสาร , งานบริการรับเรื่องส่งต่อ และ งานบริการให้คำปรึกษา โดยผู้ตรวจราชการฯ ได้ให้ความสำคัญและเน้นย้ำการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความสะดวกของขั้นตอนในการรับบริการ ความรวดเร็วในการให้บริการ อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ต้องมีเพียงพอ โดยการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน ซึ่งประชาชนจะต้องได้รับความสะดวก ณ ศูนย์ดำรงธรรม เป็นสำคัญ
วันที่บันทึก: 2014-09-18