Member Login:     
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
 

 
 
 
STAFF
 
บุคลากร
     
 
นายทวี  นริสศิริกุล
ตำแหน่ง   ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อีเมล์   prachuap_ict@hotmail.com
โทรศัพท์   0-3260-3943
อื่น ๆ   ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
นายวิรัตน์  ทำนุราศรี
ตำแหน่ง   รองประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อีเมล์   prachuap_ict@hotmail.com
โทรศัพท์   0-3260-3943
อื่น ๆ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
นายธฤต  สำราญเวทย์
ตำแหน่ง   เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด /
หัวหน้าส่วนงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
อีเมล์   prachuap_ict@hotmail.com
โทรศัพท์   0-3260-3943
อื่น ๆ  

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์