-service

งานบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

E-service

การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) ของสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Image

คู่มือการใช้งาน ชำระค่ากระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Link : https://qrgo.page.link/MDcDV
Image

ผู้ประสานงานระบบ

นางสุวรรณี ยุวเมธาวี

เบอร์โทรศัพท์ 08-3073-2904 (องค์การ) 0-3290-2464