-service

งานบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

E-service

การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Image

ผู้ประสานงานระบบ

นางนงเยาว์ พยุหล

เบอร์โทรศัพท์ 09-6815-9062 (องค์การ) 0-3260-2274